fbpx

Alapképzések

Az első képzési szint az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc), mely (alapképzési szaktól függően) 6-8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az alapfokozat megszerzésével egy szakképzettség szerezhető.

Új szakokkal bővül a képzési paletta a Kaposvári Campuson, mivel a Szent István Egyetem más Campusain korábban már akkreditált képzéseit kihelyezett képzésekként hirdetheti meg.

Új, népszerű szakokkal erősít a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Kara. Az egyetemi integráció lehetőséget nyújt olyan kihelyezett képzések indítására, mint az országosan is rendkívül népszerű gazdálkodási és menedzsment szak. Emellett többek között informatikai képzési területtel is bővül az oktatási portfólió, de új mesterszakokra is jelentkezhetnek a felvételizők.

Az Óbudai Egyetem kihelyezett villamos-üzemmérnök alapszakot indít 2021 szeptemberétől a SZIE Kaposvári Campusán. A diákok a rendes felvételi eljárásban február 15-ig jelentkezhetnek.

Klasszikus gépészmérnök képzés, az ipari gépgyártás követelményeinek eleget tevő tervező és technológus mérnök igény kielégítésére.

Állattenyésztő mérnöki BSc (Új képzés!)

alapképzés (BSc) • nappali és levelező munkarend • 7 félév • 210 kredit

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:

nappali munkarend: 325.000 Ft/félév

levelező munkarend: 250.000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:

Agrár

Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak és a képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak teljes listájáról a felvi.hu oldalon lehet tájékozódni.

A szakra jelentkezőknek két érettségi vizsgatárgyat kell választani, az érettségi vizsgatárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja:

A képzés célja állattenyésztő mérnökök képzése, akik állattenyésztési, növénytermesztési, műszaki, gazdasági és informatikai tudásuk birtokában ismerik a hazai és Európai Unió mezőgazdaságát, azon belül is az állattenyésztés gazdasági és társadalmi szerepét. Képesek az állati termék-előállítás közvetlen irányítására, egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosítására, új technológiák bevezetésére. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségének megóvását támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:

Érettségi bizonyítvány

 Tervezett specializációk (Kaposvári képzési helyen):

  • Gazdasági állatok tenyésztése és szaporítása
  • Társ- és hobbiállattenyésztő
  • Lótenyésztő

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:

Állattenyésztő mérnök (Animal Husbandry Engineer)

Környezetmérnöki BSc

alapképzés (BSc) • nappali és levelező tagozat • 7 félév • 210 kredit

Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege:
325 000 Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege:
250 000 Ft/félév

 

Képzési terület: műszaki

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: környezetmérnök

Szakleírás:
A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Szakmai gyakorlat követelményei: összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 12 hét (7. félév). A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki BSc

alapképzés (BSc) • nappali tagozat • 7 félév • 210 kredit
 
Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege:
325 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer választható). A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek.
 
Képzés célja:
Olyan önálló agrármérnöki alapszak, mely az állattenyésztési, növénytermesztés és élelmiszer-előállítási ismereteken túl a lóval kapcsolatos tudományterületekre is fókuszál. A képzés - a BSc szakok alapcélkitűzéseiből adódóan – gyakorlatorientált, és a lovas társadalom szakemberhiányát hivatott pótolni, hozzájárulva a hazai lovas kultúra fejlődéséhez.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
Érettségi bizonyítvány
 
Képzési jellemzők:
A képzésben részt vevő hallgatók az első két szemeszterben alapozó tárgyakat tanulnak, melyek a ló faji sajátosságira, a lóval kapcsolatos ismeretkörökre hangsúlyosan kitérnek, de már ekkor elkezdődik a lovagló tudásuk alapozása is. A képzésben részt vevőknek az első két félévben az órarendi órákon kívül kötelező gyakorlatokon kell részt venniük. Annak érdekében, hogy a 7. félév összefüggő szakmai gyakorlatát külföldön is eredményesen letölthessék a 2. félévtől - öt szemeszteren át - kiemelt óraszámban nyelvi / lovas szaknyelvi képzésben részesülnek. A hallgatók saját lovaikkal is részt vehetnek a képzésben.
 
Szakirányok és specializációk:
• Lovasedző
• Lovassport menedzser
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök
 

Mezőgazdasági mérnöki BSc

alapképzés (BSc) • nappali és levelező tagozat • 7 félév • 210 kredit
 
Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege:
325 000 Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege:
250 000 Ft/félév

 

 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer választható). A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek.
 
Képzés célja:
Karunkon a mostani BSc képzéshez nagyon hasonló szakirányú agrár képzés több mint 30 éve folyik. A mezőgazdasági mérnök képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alapszak műveléséhez magas szakmai intelligenciával, idegen nyelvi kommunikációs készséggel, széleskörű természettudományi, agrárműszaki, élelmiszergazdasági és technológiai ismeretekkel, valamint az állat- és a növénytudomány területén speciális elméleti és gyakorlati képzettséggel rendelkeznek. Ennek birtokában képesek az állati és növényi termék előállítás termelési, elsődleges feldolgozási, értékesítési folyamatainak tervezésére, irányítására, szervezésére, önálló gazdálkodásra, egyéni és társas vállalkozások működtetésére.
 
Képzési jellemzők:
A mezőgazdasági mérnöki alapszak a hagyományos agrár- és a mezőgazdasági mérnöki szakoknak felel meg. A végzettek tudása a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás területeit öleli fel. A szak a mezőgazdasági képzési ág alapszakjaként áttekintő ismereteket nyújt az agrártermelés teljes vertikumáról, és azonos súllyal foglalkozik az állattenyésztés és a növénytermesztés ágazatának speciális ismeretanyagával. Lényeges különbség, hogy az alapozó képzés a gazdasági állatok és növény kultúrák produkció-biológiáját megalapozó ismereteket nyújtja. A szakma-specifikus ismeretek között az agrártermelés áttekintő ismeretanyaga mellett külön-külön tárgyalja az egyes gazdasági állatfajok tartásával és a gazdaságilag jelentős növény kultúrák termesztésével kapcsolatos ismereteket.
 
Főbb tárgyak:
agrokémia, talajtan, állategészségtan, takarmányozástan, gyepgazdálkodás, földműveléstan, növénytermesztéstan, növénynemesítés, növényvédelem, kertészet, agrárgazdaságtan, marketing, ökonómia, vezetési ismeretek, számvitel és pénzügyi ismeretek.
 
Szakirányok és specializációk:
1. Állattenyésztési specializáció
2. Növényvédelmi specializáció
3. Élelmiszertudományi specializáció
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
mezőgazdasági mérnök
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
Állami és magántulajdonú mezőgazdasági üzemek, tenyésztő cégek és vállalatok, farm típusú gazdaságok állattenyésztési munkaterületein termelésirányítói, közép és felső vezetői munkakörben. A feldolgozó- és élelmiszeripar területe, ahol elsősorban az állatitermék-előállítás iránítási, szervezési és értékesítési feladatai várják a friss, jól képzett munkaerőt. Fiatal mérnökeink iránt jelentős külföldi tulajdonos, illetve vállalkozói körből, továbbá a mezőgazdasági szakigazgatás, a takarmányipar, az agráriumnak hitelező bankszféra és a biztosító társaságok részéről is.
 
További információk / Megjegyzés:
A Kar gyakorlati képzése az agrár-felsőoktatásban egyedülálló, 1129 ha-on gazdálkodó saját Tan- és Kísérleti Üzem által biztosított lehetőségeken túl, közel félszáz mezőgazdasági üzemben folyik. A Kaposvári Egyetem Pannon Lovasakadémiája, valamint az 1360 ha-on elterülő bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpont speciális feltételrendszerrel segíti az Állattudományi kar képzési programjainak megvalósulását.
 

Természetvédelmi mérnöki BSc

alapképzés (BSc) • nappali és levelező tagozat • 7 félév • 210 kredit
 
Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege:
325 000 Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege:
250 000 Ft/félév

 

 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer választható). A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek.
 
Képzés célja:
A természetvédelmi mérnökök szakterülete a természeti értékek védelme és az ezekkel való gazdálkodás. Ők olyan ökológiai, környezet- és természetvédelmi szemléletű szakemberek, akik munkájuk során napi kapcsolatban vannak az élővilággal, a természettel, a természetben gazdálkodókkal, munkájuk céljának tekintik a védett értékek megőrzését. A végzettek feladatának nagy része szervezés, irányítás, problémakezelés, ami a környezettudatos szemléletmód és a szakmai tudás – például erdőkezelési, mezőgazdasági, vízkormányzási, vad- és halgazdálkodási, fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós ismeretek – mellett kapcsolatteremtő, problémamegoldó és kommunikációs készségeket is feltételez.
 
Képzési jellemzők:
A képzés célja olyan természetvédelmi mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos szemléletük alapján képesek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására. A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel (pl. erdészet, mezőgazdasági, vadgazdálkodási, halászati, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi mérnökök érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat. Alkalmasak a természetvédelmi nevelésre és a természetvédelmi turizmus szervezésére.
 
Főbb tárgyak:
állatföldrajz, növényföldrajz és társulástan, éghajlattan, természetvédelmi biológia, alkalmazott ökológia, etológia természtvédelmi állatrendszertan, élőhelyismeret, állatvédelem, tájvédelem és tájrendezés, Magyarország védett természeti értékei, környezetgazdálkodás, térinformatika, ökoturizmus, minőségmenedzsment, vezetés és munkaszervezés
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
természetvédelmi mérnök
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A szakon diplomát szerzett mérnökök a munkaerő-piacon az alábbi területeken tudnak elhelyezkezdni:
A természetvédelem területén és/vagy természetvédelmi területeken tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozásoknál. Hazai és nemzetközi nem kormányzati szervezetek (NGO-k) szakirányú végzettséget igénylő vezetői beosztásaiban. Természetvédelmi szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkaköreiben. Természetvédelmi képzést alap-, közép- és felsőfokon végző oktatási intézmények és vállalkozások szakoktatói munkaköreiben. Saját vállalkozásban végzett természetvédelmi és turisztikai tevékenységekben, valamint a természetvédelmi szaktanácsadásban.
 
További információk / Megjegyzés:
A természetvédelmi gyakorlatok bázisát jelentik az egyetem területén található Hal Laboratórium, Hidrobiológiai Laboratórium, a Kémia-biológa Tanszék Analitikai Laboratóriuma, a Szárazföldi Ökológiai Laboratórium, valamint a Géntechnológiai Laboratórium. A terepgyakorlatok helyszíne elsősorban a közelben található Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, a Boroka-melléki Tájvédelmi Körzet (NGO), de hallgatóink az ország valamennyi nemzeti parkjában szakmai látogatást tesznek.
A Kaposvári Egyetem 1360 ha-on elterülő bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpont speciális feltételrendszerrel segíti az Agrár- és Környezettudományi Kar képzési programjainak megvalósuláaát.
 

Gazdálkodás és menedzsment BSc (Új képzés!)

Képzés hossza

7 félév 210 ECTS kreditpont

A képzés célja

A gazdálkodás és menedzsment szak megtanítja a résztvevőket a közgazdász gondolkodásmód elsajátítására. A szak arra tanítja meg a résztvevőket, hogyan vezesse önmagát, csapatokat és szervezeteket, azaz a jövő sikeres vezetőit képezzük. A képzés során célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Kompetenciák 

komplex problémamegoldás, vezetési és szervezési kompetenciák, projektmenedzsment, vállalkozói mindset

Tantárgyak

közgazdaságtan, üzleti tervezés, stratégiai tervezés és menedzsment, HR menedzsment, üzleti kommunikáció, ERP, controlling

Karrierlehetőségek

vezető közgazdász, pénzügyi stratégiai tanácsadó, üzleti elemző, contoller, HR generalista/specialista, vezető utánpótlási programok, complience tanácsadó

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni.

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Gazdaságinformatikus BSc (Új képzés!)

Képzés hossza

7 félév 210 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására; az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére; az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Kompetenciák 

A végzett hallgató képes alkalmazások működési feltételeinek feltárására, előnyök, veszélyek, kockázatok mérlegelésére és kommunikációjára, üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására. A leghatékonyabb IT-megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainak elkészítésére, informatikai támogatás, fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására vállalkozik. Képes adatbázisok menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására, egyszerű adatmigrációs feladatok megoldására,  fejlesztőeszközök (üzleti modellezés, illetve számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára. Menedzseli a szervezet informatikai részlegét, szolgáltatási folyamatokat üzemeltet.

Tantárgyak

analízis, valószínűségszámítás, lineáris algebra, statisztika, operációkutatás, számítástudomány,  gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, vezetés és szervezés, jog, számvitel, kontrolling); vállalati architektúra, szoftvertechnológia, adatbázisok, programozás, rendszerfejlesztés, informatikai biztonság, információmenedzsment, infrastruktúra-menedzsment, üzleti intelligencia, minőség, audit

Karrierlehetőségek

Bármely iparágban, elsősorban gazdasági területi oldalon számos pozícióban elhelyezkedhetsz, pl. üzletfejlesztési menedzser, pénzforgalmi szakértő, business analyst, SAP fejlesztü, üzleti folyamat szervező, web frontend fejlesztő szakember, UI test Automation Engineer, szoftver-, hálózat-, programozó fejlesztő, alkalmazásszakértő, adattárház fejlesztő, rednszerszervező, logisztikai munkatárs állásokban.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni.

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Kereskedelem és marketing BSc (angol nyelven is)

Képzés hossza

7 félév 210 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Kompetenciák

Problémafelvetés, megalapozott koncepciók kidolgozása, problémamegoldás, projekt-szemláletű oktatás és feladatmegoldás, csapatmunka. Együttmködés termelő, kereskedelmi vállalatokkal és non-profit szervezetekkel. Angol nyelvű szakmai elődások, gyakorlatorientált képzési fókusz. Modern, szakmai igények alapján összeállított modulokan való részvétel.

Tantárgyak

Matematika, statisztika, mikro- és makroökonómia, pénzügytan, marketing, európai uniós ismeretek, üzleti gazdaságtan, gazdasági jog, számvitel, termékstratégia, ellátási lánc mendzsment, kereskedelem és értékesítési ismertek, marketingkommunikáció, marketingkutatás, emberierőforrás-menedzsment, vezetés-szervezés, üzleti informatika,  fogyasztói magatartás.

Választható tárgyak moduljai: WEBmarketing modul, Élelmiszermarketing modul, Cégvezetés modul; Speciális vállalkozások marketingje modul; Kereskedelmi logisztika modul

Karrierlehetőségek

A képesítéssel betölthető jellemző munkakörök a marketingszakértő, értékesítési vezető, kereskedelmi vezető, piacelemző, piackutató, key account manager (KAM), termék- és márkamenedzser, területi képviselő, üzletkötő, vevőszolgálati vezető, reklámszakember, kommunikációs és PR vezető.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: magyar nyelven: 195000 Ft / angol nyelven: 250 000 Ft / félév

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Nappali tagozaton, magyar nyelven a duális képzési forma is elérhető.

Nemzetközi tanulmányok BA (angol nyelven is)

Képzés hossza

6 félév  180  ECTS kreditpont

A képzés célja

Érdekel, mi mozgatja a világot valójában? Hogyan alakulnak a szerepek a világpolitikában? Milyen fontosak a nemzetközi kapcsolatok napjainkban? Középiskolában is a történelmi szövetségek voltak a kedvenc témáid? Esetleg izgat az Európai Unió napi működése? Ha igen, köztünk a helyed. Nemzetközi tanulmányok alapképzési szakunkon megismerkedhetsz a nemzetközi kapcsolatok történetével és elméletével, napjaink globális kihívásaival és az arra adható esetleges válaszokkal. Több világnyelven nyerhetsz betekintést fontos régiók kultúrájába és politikájába. Megismerheted a diplomácia praktikáit a protokolltól a tárgyalástechnikáig. Szakirányunknak köszönhetően nem utolsósorban mély bepillantást nyerhetsz az Európai Unió napi működésének részleteibe is.

Kompetenciák

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Tantárgyak

Újkori egyetemes történele, Bevezetés a politikatudományba, Összehasonlító civilizációtörténet, Az európai integráció története, Az Európai Unió intézményrendszere és döntéshozatali mechanizmusa, Pályázatírási ismeretek az EU-ban, Az Európai Unió szakpolitikái, Nemzetközi gazdaságtan, Nemzetközi szervezetek és intézmények 1945-től

Karrierlehetőségek

A képesítéssel jellemzően el lehet helyezkedni az állami szférában önkormányzatoknál vagy a központi közigazgatásban. A versenyszférában civil szervezeteknél, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szervezeteknél, multinacionális cégeknél, nemzetközi pályázatokkal foglalkozó szervezeteknél. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Unió számos intézményének egykében.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 195000 FT/félév

Képzési forma

A képzést magyar nyelven nappali és levelező tagozaton is hirdetjük, angol nyelven nappali tagozaton.

Pénzügy és számvitel BSc

Képzés hossza

7 félév 210 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséggel, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek.

Kompetenciák

Képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára, korszerű tervezési, gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek formálására, nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére, fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Tantárgyak

Módszertani ismeretek (matematika, informatika, statisztika); Közgazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia); Üzleti ismeretek (vállalatgazdaságtan, marketing, Európai Uniós ismeretek, jog, vezetés-szervezés); Számviteli szakmai ismeretek (vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, ellenőrzés és könyvvizsgálat); Pénzügyi szakmai ismeretek (pénzügytan, adózási ismeretek, bankismeretek, költségvetési pénzügyek, befektetési ismeretek, vállalati pénzügyek)

Karrierlehetőségek

Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon képesítéssel banki ügyintéző, fiókigazgató, bankigazgató karrier vár rád, vállalati szférában  pénzügyi asszisztens, kontroller, könyvelő pozícióban; biztosítási szektorban független pénzügyi tanácsadóként, értékesítőként kaphatsz állást. Ezen túl befektetési elemzőként, tanácsadóként, portfólió menedzserként helyezkedhetsz még el.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 195000 Ft/félév

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Nappali tagozaton a duális képzési forma is elérhető.

 

Vidékfejlesztési agrármérnök BSc

Képzés hossza

7 félév 210 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai feladatok ellátására.

Kompetenciák

Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel.

Tantárgyak

Matematika, Üzleti statisztika, Mikroökonómia, Makroökonómia, Növénytermesztés, Állattenyésztés, Agrártermelés természettudományi alapjai, Marketing, Üzemgazdaságtan 1.-2., Projektmenedzsment és tanácsadás, Környezetgazdaságtan és fenntarthatóság, Agrárgazdaságtan és agárpolitika, Regionális gazdaságtan, Regionális elemzési módszerek, Komplex területi tervezés, Vidékfejlesztés, Európai Uniós ismeretek.

Karrierlehetőségek

Települési önkormányzatoknál, területfejlesztési társulásoknál, vidékfejlesztési akciócsoportoknál, mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásoknál, agrár szakigazgatási hivatalokban (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, NÉBIH, Kormányhivatal, Államkincstár), projekt irodákon, pénzintézetekben. Jellemzően betölthető munkakörök: agrárkamarai tanácsadó kérelemkezelő, helyszíni ellenőr, kistérségi menedzser, projektmenedzser, vidékfejlesztési szaktanácsadó.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 250000 Ft/félév

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Nappali tagozaton a duális képzési forma is elérhető.

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA (Kaposvári Campus nap. és lev. tagozat • Budai Campus lev. tagozat)

Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege:

160 000 Ft/félév

Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege:

Kaposvári Campuson: 140 000 Ft/félév

Budai Campuson: 175 000 Ft/félév

 
A szakról, a felvételiről és a jelentkezésről minden információt megtalálnak a felvi.hu oldalán, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar képzései között.
 
A képzésben résztvevők többek között a 0-5 éves gyermekek fejlődéséről, gondozásáról, neveléséről, játékáról, a máshogy fejlődő gyermekek korai fejlesztéséről, a családok támogatásáról, a kisgyermekeknek ajánlható mesékről, versekről, dalokról tanulhatnak, bepillantást kapnak a kisgyermeknevelés rendszerének működésébe, a kisgyermekkori kutatások új eredményeibe.
 
A diplomát szerzők elhelyezkedhetnek elsősorban bölcsődékben, családi napközikben, háromévesnél fiatalabb gyermekek nevelését is vállaló óvodákban (egységes óvoda-bölcsőde) és az alternatív kisgyermekellátás intézményeiben.
 
A szakra jelentkezés módja, formája megegyezik az összes többi alapszakra jelentkezéssel, természetesen itt is van támogatott, államilag finanszírozott képzés.
 
A jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a Központi Tanulmányi Iroda munkatársaihoz a 82/505-901 telefonon.
A képzéssel kapcsolatban pedig Szombathelyiné Nyitrai Ágnes szakfelelőst keresheti a szombathelyine [PONT] agnes [KUKAC] szie [PONT] hu e-mail címen.
 
KAPOSVÁRI EGYETEM
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
06 (82) 505 80006 (82) 505 901 (felvételi zöld szám)

Gyógypedagógia BA (Kaposvári Campus nap. és lev. tagozat)

Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege:
275 000 Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege:
250 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Pedagógusképzés
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
magyar és biológia v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, román, szerb, szlovák)
 
Képzés célja:
Olyan gyógypedagógusok képzése, akik e tevékenységhez szükséges képességek, továbbá szakterületük elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak, továbbá képesek választott szakirányukon a diagnosztikus, fejlesztő, tanító, terápiás és rehabilitációs módszerek alkalmazására.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
Eredményes felvételit követően a logopédia szakirányon külön beszédalkalmassági vizsga kötelező a képzés második szemeszterében.
 
A beszédalkalmassági vizsga területei logopédia szakirányon a következők:
A beszédtechnika megítélése, egy szabadon választott, egyoldalas bármilyen prózai szöveg és a gyógypedagógiai szakmai jártasságra irányuló beszélgetés alapján (a fonációs, fog-, illetve harapási és beszéd-rendellenesség felvételt kizáró ok!). A logopédia szakirányra jelentkezőknél másik intézményből hozott beszédalkalmasságot nem fogadunk el, vizsgát kell tenniük. Amennyiben ez a vizsga sikeres volt, más szakra történő jelentkezés estén (ahol szintén beszédalkalmassági van) már nem kell vizsgázni.
 
Főbb tárgyak:
funkcionális anatómia, fejlődéstan, gyermekpszichiátria, általános kórtan, bevezetés a pszichológiába, fejlődéslélektan, személyiségfejlesztés, neveléslélektan, általános pedagógia, didaktika, speciális pedagógiák, tantárgypedagógiák, gyógypedagógiai pszichológia, gyógypedagógiai alapismeretek, kórtan, integrált oktatás-nevelés alapismeretei, pöszeség, orrhangzós beszéd, hangtan, beszédzavarok pszichodiagnosztikája, nyelvfejlődési zavarok, beszédtechnika logopédusoknak
 
Szakirányok és specializációk:
Logopédia, tanulásban akadályozottak pedagógiája, pszichopedagógia – szakiránypáros képzés formájában (a szakirányok közül majd kettőt kell választani)
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány; gyógypedagógus-logopédia szakirány; gyógypedagógus pszichopedagógia szakirány
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
Elhelyezkedési lehetőséget a korai fejlesztési intézmények, közoktatási intézmények, gyógypedagógiai módszertani központok, a gyermekvédelem és az egészségügy kínál. További lehetőségek: gyógypedagógiai intézmények, integráló óvodák és iskolák, pedagógiai szakszolgáltatás intézményei.
 
További információk / Megjegyzés:
Gyakorlati képzés:
A gyógypedagógus BA hallgatói jól felszerelt, kiváló gyakorlati szakembereket foglalkoztató kaposvári intézményekben (pl. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó; Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ), továbbá több Somogy, Tolna és Baranya megyei intézmény gyakorlati képzésében vehetnek részt.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport:
82/505-901

Óvodapedagógus BA (Kaposvári Campus nap. és lev. tagozat • Budai Campus lev. tagozat)

Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege:
160 000 Ft/félév
 

Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege:

Kaposvári Campuson: 140 000 Ft/félév

Budai Campuson: 175 000 Ft/félév

 

 
Képzési terület/szakmacsoport:
Pedagógusképzés
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
magyar és biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy ( oktatási alapismeretek)
 
Képzés célja:
A képzés célja, olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az óvodapedagógus szakon tanulók a 3–7 éves korosztály nevelésére készülnek fel elméleti ismeretek és pedagógiai gyakorlat megszerzésével
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
óvodapedagógus alkalmassági vizsga három részből áll:
1. Beszédalkalmassági
2. Ének-zenei alkalmassági
3. Testnevelés alkalmassági
 
Főbb tárgyak:
differenciáló pedagógia, óvodapedagógia, játékpedagógia, bábjáték, mentálhigiéné, családpedagógia, multikulturális nevelés, drámajáték, hangszerjáték, etika, pszichológia, neveléselmélet, vizuális nevelés, gyermekrajz-elemzés, művészettörténet, kommunikációs tréning
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
Az óvodapedagógusi diploma, különböző fenntartású (önkormányzati, egyházi, alapítványi és magán) óvodákba való elhelyezkedésre jogosít.
 
További információk / Megjegyzés:
A szak gyakorlatigényes, a nappali tagozatos hallgatók gyakorlatukat a Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvodájában teljesítik. A levelező tagozatos hallgatók külső gyakorlóhelyeken gyakorolnak, mely az általuk választott intézményben történik.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport:
82/505-901

Tanító BA (Kaposvári Campus nap. és lev. tagozat • Budai Campus lev. tagozat)

Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege:
160 000 Ft/félév
 

Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege:

Kaposvári Campuson: 140 000 Ft/félév

Budai Campuson: 175 000 Ft/félév

 

 
Képzési terület/szakmacsoport:
Pedagógusképzés
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
magyar és biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy ( oktatási alapismeretek)
 
Alkalmassági vizsga:
tanító alkalmassági vizsga
 
Képzés célja:
A képzési cél olyan pedagógiai szakemberek felkészítése, akik alkalmasak az általános iskola 1–6. osztályában tanuló gyermekek oktatására és nevelésére. A tanító végzettség feljogosítja a nálunk végzett hallgatókat az 1–4. osztályban valamennyi, az 5–6. osztályban pedig legalább egy, az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátá
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
Az alkalmassági vizsga három részből áll:
-beszédalkalmassági
-testnevelés alkalmassági
-ének-zenei alkalmassági
 
Főbb tárgyak:
pedagógia, pszichológia, társadalomismeret, informatika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret, matematika, ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés
 
Szakirányok és specializációk:
Műveltségterületi modulok: (kötelezően választandó, rotációban működő)
magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, természetismeret, ének-zene, technika, testnevelés
A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával együttműködve lehetőség van hitoktató diploma megszerzésére a tanító szakkal párhuzamosan.
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
tanító
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A tanítói diploma különböző fenntartású (önkormányzati, egyházi, alapítványi és magán) iskolákban történő elhelyezkedésre jogosít.
 
További információk / Megjegyzés:
Gyakorlati képzés:
A szak gyakorlatigényes, a nappali tagozatos hallgatók gyakorlatuk első félévében óvodát is látogatnak hospitálás keretén belül, melyre a Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvodájában kerül sor. A nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt a Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban gyakorolnak hat féléven keresztül, majd külső gyakorlóhelyet is látogatnak.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport:82/505-901

Fotográfia BA

Képz. szint: alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
800 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:
Művészet

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:
Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az értelmiségi lét igényeinek megfelelő, szakmai szempontból magasan képzett fotográfus tervezők, akik az alkalmazott és az autonóm fényképezés terén alkalmasak szakmai feladatok magas szintű megoldására. A képzés biztosítja a szakmai feladatok ellátásához szükséges művészeti, művelődéstörténeti, tervezői, technikai, továbbá a kor színvonalán álló és továbbfejlesztésre alkalmas fotográfiai ismereteket, a fotográfusi munkához szükséges magyar és idegennyelvi kommunikációs képességeket. A képzés felkészíti a hallgatót a munkaerőpiacon történő érvényesülésre és tanulmányainak fotográfustervező művész mesterszak (MA) szinten történő folytatására.

Főbb tárgyak:
stúdiógyakorlat, kreatív fotótervezés, laborgyakorlat, vizuális kommunikáció, analóg és digitális technika / ábrázolás, fotótörténet, művészettörténet, tipográfia és képszerkesztés, szerzői jog.

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
fotográfus tervező

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2021-22 TANÉVRE

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A Fotográfia BA szak alkalmassági és gyakorlati vizsgáinak időpontja:

  • az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2021. június 03-09.
  • a gyakorlati vizsga ideje és helye: 2021. június 22-23.,

Az alkalmassági és gyakorlati vizsga helye: Szent István Egyetem Kaposvári Campus, Rippl-Rónai Művészeti Kar, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

Az alkalmassági vizsga
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2021. június 03-09. éjfél (CET) között kef [PONT] felveteli [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.

 

Technikai paraméterek: beadandó min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió vagy min. 10 - max. 15 képből álló összefüggő képsorozat. A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.
A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.
Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető .doc vagy .pdf fájlként.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán „megfelelt” jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2021. június 15. éjfélig (CET) e-mailben értesítjük.

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
Fototechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.
A vizsga ideje: 2021. június 22. 10:00 óra

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képeket a Kar számítógépes termeiben elhelyezett gépein is fel lehet dolgozni.
A vizsga ideje: 2021. június 22. 12.00 óra

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/elbeszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2021. június 23. 9.00 óra

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):
- Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.
- Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
- Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex, Budapest, 2011.

A jelentkezők az alábbi eszközöket hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára: digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, nyomtatott portfólió.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont
- teszt: 40 pont
- beadott képek: 40 pont
- fotózási feladat: 60 pont
- szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

Képi ábrázolás BA

Munkarend: nappali
Fin.forma: Állami ösztöndíjas/Önköltséges
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
350 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:
Művészetközvetítés

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:
Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A szakmai felvételi két szakaszból áll. Az első szakasz a szakmai alkalmassági vizsga. A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.

A gyakorlati vizsga a jelentkező szakon elvárt kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, az alkalmassági vizsgán bemutatott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll.

1. ALKALMASSÁGI VIZSGA:

Alkalmassági felvételi vizsga 2021. április 26. – 2021. május 3. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

A jelentkezőnek mappát kell bemutatnia amelynek tíz darab saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát / témákat feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkákat is be kell bemutatni. Festészeti munkákat maximum A/2 vagy B/2 méretben, valamint egyedi illetve sokszorosított grafikai munkákat (lehetőség szerint magas, mély, sík vagy szitanyomás) A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

 Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód

– Vizuális kreativitás, nyitottság

– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)

– Kompozíciós készség

– Művészettörténeti alapképzettség

– Kortárs művészeti tájékozottság

 A munkák elbírálásának folyamata:

A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Szent István Egyetem, Kaposvári Campus,  Rippl-Rónai Művészeti Kar Képi ábrázolás BA szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgán bemutatott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

 

2. GYAKORLATI VIZSGA:

A gyakorlati felvételi vizsga 2021. május 24- 2021. május 28. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két részből áll:

1.GYAKORLATI FELADAT/Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes kompozíciós, kreatív gyakorlatok festészeti technikákkal (pl. tempera, aquarell, akril, pasztell).

2. ELBESZÉLGETÉS / A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgán bemutatott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő elbeszélgetésen be kell mutatni.  Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

 A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód

– Vizuális kreativitás, nyitottság

– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)

– Kompozíciós készség

– Művészettörténeti alapképzettség

– Kortárs művészeti tájékozottság

 A munkák elbírálásának folyamata:

Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.

A második szakasz a jelentkezőnek az intézmény számára készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Szent István Egyetem, Kaposvári Campus, Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:

Rajz feladat: 100 pont.

Színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont.

Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont.

 

Látványtervezés BA

Mit tanulnak a Látványtervezés szakos hallgatók?
Választható specializációk:
  • díszlet- és jelmeztervezés,
  • díszlet- kiállítás-és arculattervezés,
  • díszlet- és bábtervezés,
  • jelmez- és bábtervezés.
A látványtervezés szakon alapkövetelmény a rajzkészség. A képzés során hangsúlyos a rajz és a festés, ezen belül az anatómia és a tárgyábrázolás. Elméleti tárgyak - így pélául a környezetkultúra, a dramaturgia, a viselettörténet, a művészettörténet, a dráma- és színháztörténet, az építészettörténet -, a szakmai tudást erősítik, a sokoldalú művészszemélyiség kialakulását szolgálják. Cél az olyan szakemberek képzése, akik átfogó művészetszemlélettel és szakmatörténeti ismerettel, korszerű technológiák területén szerzett jártassággal oldják meg a rájuk bízott tervezői feladatokat.
 
Kiktől tanulhatnak a hallgatók?
Nemzetközileg és országosan ismert és elismert művészektől, tervezőművészektől.
Jelenlegi oktatóink a szakma jeles képviselő, többek között Bozóki Marianne DLA, Molnár Zsuzsanna.
 
Hol szerezhetnek a hallgatók szakmai tapaszatalatokat?
Nyáron művésztelepen való részvételre van lehetőség. Szakmai gyakorlat keretében résztvesznek színházi előadások létrehozásában. Szerepelnek a hazai és nemzetközi szakmai kiállításokon, megmérettetéseken. Lehetőségük van külföldi társintézményekben Erasmus ösztöndíjjal egy-egy szemesztert eltölteni.
 
Hol képezhetik magukat tovább a diplomát megszerzett hallgatók?
Végzett hallgatóink kétéves mesterképző (MA) szakon a Magyar Képzőművészeti Egyetem ill. a Színház- és Filmművészeti Egyetem látványtervező mesterszakán.
 

Képz. szint: alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
800 000 Ft/félév
 

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Alkalmassági felvételi vizsga: 2021. április 27. (kedd)

Első szakasz: Előrosta (alkalmassági vizsga) mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek. (csak A/2 mappában bemutatható formában)
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

Gyakorlati felvételi vizsga: 2021. május 25-26.27. (keddtől-csütörtökig). A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.
A vizsgák helye:
Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Kar. Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).

Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával. (akvarell, stb., a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével).

A gyakorlati felvételi vizsga harmadik szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.

Harmadik szakasz: Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej- és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés: 20 pont

Előrosta

Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér: 20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej-és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés:20 pont

Előrosta

Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér:20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

Média design BA

Munkarend: nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
480 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:
Művészet

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:
Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja:
A szak képzési célja kreatív audiovizuális média designer szakemberek képzése a médiakommunikáció, a szórakoztató- és reklámipar, egyéb művelődési és kulturális területek, a hálózati- és interaktív média, az új-média kutatás, a kiállítási- és prezentációs ipar, az adat-vizualizáció és digitális archiválás, a tudományos- és oktatási ismeretterjesztő, vizualizációs ipar számára, akik képesek alkalmazkodni a médiakommunikáció- és technológia változásaihoz a média designeri feladatokban. Interdiszciplináris tudással rendelkeznek, és rugalmasan és változatos módon élnek a folyamatosan megújuló technikai, szoftverhasználati és kreatív lehetőségekkel. Képesek és alkalmasak kreatív teamek tagjaként változatos szerepkörökben dolgozni a médiaipar szegmenseiben. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:
Média design tervezés; média kampánytervezés; programozás, kreatív kódolás; 3D modellezés; Fotó, video, TV gyakorlat; Game Design; Látványtervezés; Kreatív írás

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
média designer

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2021-22 TANÉVRE
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A média design BA szak alkalmassági és gyakorlati vizsgáinak időpontja:
Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2021. május 24-30.
A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2021. június 22-23.,
Szent István Egyetem, Kaposvári Campus, Rippl-Rónai Művészeti Kar 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 10.


AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2021. május 24-30. éjfél (CET) között az rrmkmediadesign [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.

 

Technikai és tartalmi paraméterek

Beadandó maximum 8 oldalas a szakmai alkalmasságot bemutató portfólió (fotó, fotódokumentáció, rajz, koncepció- és/vagy projektleírás stb.) és opcionálisan 1 db mozgókép (video vagy animáció).
A portfólió maximum 50 MB, PDF formátumú.
A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.pdf.
A mozgókép 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció maximum 500 MB, PAL rendszerű, képméret minimum 720x576 px, maximum 1920x1080 px, avi vagy mp4 formátumú.
A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.avi vagy mp4
A nagyméretű file-okat, fájlküldővel, (pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive) lehet elküldeni. Videó csatornára feltöltött videó linkjét nem áll módunkban elfogadni!


Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a továbbjutott jelentkezőket 2021. június 7. éjfélig (CET) e-mailben értesítjük.


GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő szöveges teszt, műelemzés. A vizsga ideje: 2021. június 22. 10:00 – 11.30 óra

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
Megadott, rövid történet ábrázolása szöveges fényképregény vagy rajzolt képes forgatókönyv (storyboard) formában. Terjedelem: 3 db A/4-es lap.
A digitális kidolgozásra, utómunkára számítógépet és programot biztosítunk. Fényképezőgépet, pendrive-ot, rajzeszközöket és papírt a felvételizők hoznak magukkal.
A vizsga ideje: 2021. június 22. 12.00 – 18.00 óra

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatva vagy digitálisan, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2021. június 23. 10.00 óra

 

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, letöltő kábel, rajzeszközök, papír, olló, ragasztó.

PONTOZÁS
Megszerezhető összpontszám: 200 pont
- teszt: 40 pont
- portfolió: 40 pont
- szakmai feladat: 60 pont
- szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret BA

Munkarend: nappali
Fin.forma: Állami ösztöndíjas/Önköltséges
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
480 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:
Művészetközvetítés

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:
Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2021.április 26- 2021. május 03. éjfél. A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2021. május 24- 2021. május 28 (hétfő-péntek). A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak. Szent István Egyetem, Kaposvári Campus, Rippl-Rónai Művészeti Kar, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2021.április 26 - 2021. május 03.éjfél (CET) között az rrmkmozgokep [KUKAC] gmail [PONT] com  e-mail címre.

Technikai paraméterek:

beadandó egy mozgókép: 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció; felbontás: min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.

- vagy egy 10-15 darabból álló fotósorozat, egy témában; felbontás: rövidebb oldal min. 1500 px; formátum: JPG; a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev1.jpg, stb.

- vagy egy 15-25 képből álló képregény, rajzsorozat; egy darab, több oldalas PDF fájlba fűzve; méret: A/4; felbontás: 300 dpi; formátum: PDF; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.pdf

A munkákat nagyméretű fájlküldővel küldjék el a fenti címre, pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive-, stb. Videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjét nem áll módunkban elfogadni.

Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető doc vagy pdf fájlként.

A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2021. május 08.-ig e-mailben értesítjük.

 

GYAKORLATI VIZSGA

A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/bemutatkozás:

A felvételiző által az alkalmassági vizsgára benyújtott munka bemutatása, elemzése.

A vizsga ideje: 2021. május 24 - 2021. május 28.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/kreatív feladat:

Egy, a szakmához kapcsolódó kreatív feladat megoldása. A munkához a Kar számítógépes termeiben elhelyezett gépek felhasználhatóak.

A vizsga ideje: 2021. május 24- 2021. május 28.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/záró elbeszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, amely során lemérhetők a jelentkező szakmai kompetenciái, film- és médiatörténeti jártassága, valamint prezentációs készsége. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga.

A vizsga ideje: 2021. május 24- 2021. május 28.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, laptop és digitalizáló tábla (utóbbiak opcionálisak)

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont

  • kreatív feladat: 60 pont

beszélgetés, film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

 

Kézműves tárgykultúra BA

Kézműves tárgykultúra BA szak

 

Munkarend: nappali

Fin. forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges

Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:

350 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:

Művészetközvetítés

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:

Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja:

A képzés célja kézműves szakemberek képzése, akik alkalmasak a kézművesség területén megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik kreatív alkalmazására, kézművesként műhely, vállalkozás működtetésére. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel, gyakorlati készséggel és manuális szakmai tudással rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:

Stílustörténet, Csomagolástervezés, Papír és print, Alternatív kézműves technikák, Kreatív minta-forma gyakorlatok, Papír anyagismeret és technológia, Papír és nyomat, Kísérleti és alkotó papírstúdiumok, Papírporcelán stúdiumok, Környezetvédelem, 3 D tárgytervezés, Tárgy- és környezetkultúra

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:

kézműves tárgykultúra szakember

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2021-2022 TANÉVRE

 

Új specializáció!

Kézműves tárgykultúra [art-design specializáció] (Nappali)

A Kézműves tárgykultúra alapképzési szaknál art-design specializációt lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a specializációhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező .(l. részletesebben később)

A jelentkezőknek alapvetően a tárgyi környetetünk vizuális megközelítésében kell jártasnak lennie. Alapszinten ismerni kell a tér ábrázolási gyakorlatait, elsősorban a perspektivikus ábrázolást. Előnyt jelent  3D programok és egyéb grafikus ábrázolásra és formaalakításra használható programok  ismerete. 

A felvételizőknek  ismernie kell a művészettörténet és a formatervezés kapcsolatát.  Előnyt jelent a kortárs design és tárgykultúra iránt való érdeklődés. A gyakorlati felvételi, tárgyak és terek bizonyos funkciók mentén történő kreatív alakítása lesz. Ezért javasolt  tárgyak és formai összefüggések rajzi és plasztikai tanulmányozása, a formai és funkcionális alakítás rajzi és makettes megjelenítése.

A szakmai felvételi két szakaszból áll. 

Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. 

A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.

A gyakorlati vizsga a jelentkező kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve egy beszélgetésből áll (l. részletesebben később). 

Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2021. április 26. – 2021. május 3.

Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2021. június 22.

Alkalmassági felvételi vizsgára a mappa (portfólió) elküldésének határideje: 2021. április 26. – május 3. a következő e-mail címre: rrmkkezmuves [KUKAC] gmail [PONT] com 

 

1. Az alkalmassági vizsga követelményei:

A jelentkezők által beküldött mappának (porfóliónak) tíz darab saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak, kézműves technikával létrehozott munkáról készült képi dokumentációnak, 2, vagy 3D tervnek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkát is be kell küldeni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

 

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód

– Vizuális kreativitás, nyitottság

– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-,és formaábrázolásban

– Kompozíciós készség

– Művészettörténeti alapképzettség

– Kortárs művészeti, formatervezési tájékozottság

 

A munkák elbírálásának folyamata:

A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Kar Kézműves BA szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára beadott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

 

2. Gyakorlati vizsga

A gyakorlati felvételi vizsga 2021. június 22-én kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két részből áll:

1. Gyakorlati feladat / tárgytervezés a funkciók és a környezet figyelembevételével és színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlatok. ( Eszközök: szén, ceruza, pitt kréta, olló, vonalzó)

2. Elbeszélgetés / A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgára beadott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő elbeszélgetésen be kell mutatni.  Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód

– Vizuális kreativitás, nyitottság

– ­A funkciók és a használat szempontjainak integrálása a tervezési folyamatba

– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-,  és formaábrázolásban )

– Kompozíciós készség

– Művészettörténeti alapképzettség

– Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:

Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.

A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészeti-tervezői  pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:

Rajz feladat: 80 pont.

Színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlat: 80 pont.

Beszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 40 pont.

 

 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

A katekéta – lelkipásztori munkatárs BA szak államilag elismert felsőfokú végzettséget és hitéleti szakképzettséget ad.

A képzési idő három év (hat félév). A Kaposvári Egyetemen kihelyezett levelező tagozattal működik.

A szak célja, hogy a hallgatók a teológia alapjairól felsőfokú ismereteket szerezzenek, és ennek birtokában képesek legyenek részt venni az egyház szolgálatában.

A lelkipásztori munkatárs szakirány az alapismereteken felül a lelkipásztorkodással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket ad. Ezen a szakirányon kisegítő plébániai lelkipásztori munkatársakat képzünk, akik egy-egy plébánián liturgikus feladatok ellátásával, betegek látogatásával, áldoztatásával, szervezési és hivatali teendők elvégzésével, stb. segítik a lelkipásztorok munkáját.

A katekéta szakirány az alapismereteken felül hitoktatásra készít fel: a törzsanyagot itt pedagógiai, pszichológiai tárgyak és oktatási gyakorlatok egészítik ki. A szak célja, hogy felsőfokú hitéleti végzettséggel és szakképzettséggel lássa el a hitoktatásban tevékenykedőket. Hosszabb távon azonban e szak helyét fokozatosan átveszi a hittanár-nevelőtanár szak, amely a hitéleti szakképzettség mellett pedagógus végzettséget is ad.

 

Bővebb információ a képzésről:

Molik Mária+36706147805 • molik [PONT] maria [KUKAC] szie [PONT] hu
https://pphf.hu/kepzes/szakok/kateketa-lelkipasztori-munkatars-ba/

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat