fbpx

Intézményi tájékoztató

2019201820172016

Tartalomjegyzék

1. A felsőoktatási intézmény adatai
2. A felsőoktatási intézmény általános jellemzői
3. A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei
4. A hallgatói követelményrendszer és a doktori képzésre vonatkozó szabályzat
5. A tanév és a képzési időszakok időbeosztása
6. A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok
7. A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei
8. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára
9. Hallgatói mobilitás
10. A hallgatói jogorvoslat rendje
11. A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés
12. A beiratkozási és bejelentkezési eljárás
13. A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk
14. A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei
15. A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek
16. A könyvtári és számítógépes szolgáltatások
17. A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei
18. Kurzuskínálat és mintatantervek
19. Letölthető dokumentumok
20. Duális képzési tájékoztató

1. A felsőoktatási intézmény adatai

Név: Kaposvári Egyetem
Rövidítés: KE
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Telefon: +36-82-505-800
Intézményi azonosító szám: FI 72153

2. A felsőoktatási intézmény általános jellemzői

A Kaposvári Egyetem weboldalán teszi közzé többek között a rá vonatkozó általános információkat. Ez a weboldal elérhető a kaposvar.szie.hu oldalon.

3. A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei

A felsőoktatási szakképzésre, alap-, mester- és osztatlan képzésre magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvett hallgató által vállalandó feltételek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A-48/S. §-aiban találhatók meg. A törvény a következő oldalon érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV
A feltételek összefoglalása az alábbi linken olvasható:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/magyar_allami_osztondij_feltetelei

4. A hallgatói követelményrendszer és a doktori képzésre vonatkozó szabályzat

A Nftv. rendelkezik arról, hogy az egyetemek egy úgy nevezett hallgatói követelményrendszerben (KE SZMSZ III. kötet: http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip) rögzítsék a hallgatók egyetemi keretek között végzett kötelezettségeit és jogait, továbbá:

 1. e törvény keretei között a felvételi eljárás rendjét (KE SZMSZ III. kötet 2. melléklet),
 2. a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjét,
 3. a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendjét (tanulmányi és vizsgaszabályzat, doktori szabályzat),
 4. a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét, a hallgatói juttatások elosztásának rendjét (KE SZMSZ III. kötet 1. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzat),
 5. a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét (KE SZMSZ III. kötet 5. melléklet),
 6. a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokat.”

A fent felsorolt ügyrendeket tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet (a továbbiakban SZMSZ III. kötet és annak mellékletei) itt érhetők el:
http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip

A doktori képzésre vonatkozó információk itt érhetők el:

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola: http://www.akk.ke.hu/oktatas/doktori-iskola

Gazdálkodás-és Szervezéstudományok doktori iskola: http://www.gtk.ke.hu/oktatas/doktori-iskola

5. A tanév és a képzési időszakok időbeosztása

A tanévre vonatkozó időszakok, a szenátus által elfogadott adott tanév rendje az alábbi linken érhető el.
Letölthető dokumentumok között, míg a tárgyfelvételre és vizsgajelentkezésekre, továbbá az aktuális regisztrációra és szakirány választásra vonatkozó, karokra lebontott határidők a Neptun kezdő oldalán a Hírek felületen publikáljuk, valamint a hallgatók a tanulmányi rendszerben megadott e-mail elérhetőségükre az aktuális teendőkről, beadható kérvényekről „hírlevél” formájában kapnak tájékoztatást. A beadható kérvényekről tájékoztató (KE-SZMSZ III. kötet 7. melléklet) található.

6. A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok

Az KAPOSVÁRI EGYETEM Hallgatói Ügyek Igazgatóságának weboldalán megtalálhatók a tanulmányi adminisztrációt végző szervezeti egységek elérhetőségei és ügyfélfogadási idejük, valamint az egyes karokhoz, szakokhoz rendelt ügyintézők névsora, elérhetősége itt érhetők el: http://kaposvar.szie.hu/egyetem/kancellar/hallgatoi-ugyek-igazgatosaga

7. A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei

Mi a záróvizsga?

A Nftv. alapján a hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- osztatlan és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga részeit (szakdolgozat megvédése, szóbeli és írásbeli felelet, gyakorlati rész) a szak akkreditációs anyaga határozza meg. Záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése.

A hallgató szakonként külön záróvizsgát tesz, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

Záróvizsgát záróvizsga-időszakban lehet tenni. A záróvizsga-időszak megegyezik a vizsgaidőszakkal.

Záróvizsgára jelentkezni elektronikusan a TR-ben lehet legkésőbb a Tanév Rendjében az adott félévre vonatkozó szakdolgozat leadási határidőig. A benyújtási határidő legfeljebb egy héttel hosszabbítható meg a Térítési és Juttatási Szabályzatban megjelölt összegű szolgáltatási díj befizetése mellett.

Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya megszűnését két éven belül követően bármelyik záróvizsga időszakban leteheti, a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján.

A tanulmányait befejezett, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezőnek a záróvizsgáért a Térítési és Juttatási szabályzatban meghatározottak szerint díjat kell fizetnie.

A végbizonyítvány kiadásától számított második év eltelte után a záróvizsga letételének feltételeként az Egyetem feltételeket szabhat.

A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Záróvizsgára az jelentkezhet, aki a szakon a végbizonyítványt megszerezte vagy várhatóan legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi.

A záróvizsgán az vehet részt, aki

 1. végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
 2. költségtérítési, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta,
 3. szakdolgozatát határidőre benyújtotta és azt legalább egy elégséges érdemjeggyel minősítették az opponensek.

A záróvizsga eredmény, a záróvizsgán elért részérdemjegyek és a szakdolgozat végleges jegyének számtani közepe, melyet két tizedes jegy pontossággal kell kiszámolni.

A karok záróvizsgáinak előkészítését a Tanulmányi Osztály koordinálja.

A záróvizsga részeit, követelményeit, a záróvizsga és az oklevél eredményének kiszámítási módját, a záróvizsga menetének rövid leírását tartalmazó záróvizsga rendjét és a záróvizsgakérdéseket a kar dékánja hagyja jóvá - legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően - adja át a Tanulmányi Osztálynak.

A szakra vonatkozó záróvizsga rendet és a számon kérhető témaköröket legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően a hallgató számára a TR-ben kell közzétenni a Tanulmányi Osztálynak.

 

AZOK A VOLT HALLGATÓK, AKIK 2016. SZEPTEMBER 1-JÉIG VÉGBIZONYÍTVÁNYT (ABSZOLUTÓRIUMOT) SZEREZTEK, 2019. SZEPTEMBER 1-JÉIG ÁLLAMVIZSGÁZHATNAK (ZÁRÓVIZSGA).

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. határidőket állapított meg az abszolválásra (végbizonyítvány megszerzésére) és a záróvizsga letételére. Ezeket a határidőket a tanulmányok megkezdésének ideje alapján három csoportra lehet osztani.
I. Az 1993. évi LXXX. törvény vonatkozik azokra a hallgatókra, akik 2006. szeptember 1-e előtt vagy e törvény alapján főiskolai,- egyetemi képzésen kezdték meg tanulmányaikat. Nekik legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig kellett megszerezni az abszolutóriumot, azaz a végbizonyítványt. Amennyiben a fenti határidőig ez nem történt meg, úgy a jogviszonyt a törvényi előírás értelmében 2016. szeptember 1-jével meg kellett szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2019. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát. A későbbiekben záróvizsga nem tehető.

II. A 2006/2007. tanévtől tanulmányokat kezdő hallgatókra a 2005. évi CXXXIX. törvény vonatkozik, amely nem állapított meg határidőt sem az abszolutórium megszerzésére, sem a záróvizsga letételére. A jogszabály kimondja, ha az abszolutórium megszerzésétől számítva 7 év eltelt, akkor a felsőoktatási intézmény további feltételt állíthat a záróvizsga letételéhez.

III. A 2012/2013. tanévtől tanulmányokat kezdő hallgatókra a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozik, amely az abszolutórium megszerzésére nem szabott határidőt. A záróvizsga letétele az abszolválást követő 2 éven belül, illetve a felsőoktatási intézmény által megállapított esetleges további feltétel teljesítése esetén 5 éven belül tehető.

A felsőoktatási intézmény a fenti határidőn túl további kedvezményt nem adhat, nem gyakorolhat egyedi méltányosságot az abszolutórium valamint a záróvizsga határidők vonatkozásában.

8. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára

A tájékoztató az KAPOSVÁRI EGYETEM-en tanuló speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy krónikus betegséggel élő) hallgatók számára elérhető itt: http://kaposvar.szie.hu/hallgatok/eselyegyenloseg/tajekoztato

9. Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitásra vonatkozó információt a következő oldalon teszi közzé az Egyetem: http://erasmus.ke.hu/ az Erasmus szabályzat a KE SZMSZ III. kötet 6. mellékletben található.

10. A hallgatói jogorvoslat rendje

A hallgatói jogorvoslatra vonatkozó információ és ügyrend megtalálható az SZMSZ III. kötetének V. fejezetében, ami elérhető itt: http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip

11. A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés

Az KAPOSVÁRI EGYETEM Beiskolázási, karrier- és diáktanácsadási csoportja áll azon hallgatók rendelkezésére, akik úgy érzik, tanácsadásra van szükségük tanulmányaik sikeres folytatáshoz. Bővebb információ elérhető itt: http://kaposvar.szie.hu/hallgatok/karrier-es-diaktanacsadas.

12. A beiratkozási és bejelentkezési eljárás

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás megvalósulásához két adminisztrációs kötelezettségnek kell eleget tenni. Az egyik a személyes beiratkozás, aminek részleteiről az Egyetem értesíti a gólyákat, a másik pedig a Neptun tanulmányi rendszerben történő regisztráció. A beiratkozás feltétele állami ösztöndíjas finanszírozási formában az állami ösztöndíj feltételeinek vállalása a beiratkozás részeként szolgáló nyilatkozat megtételével, önköltséges képzés esetén pedig a képzési szerződés (a letölthető dokumentumokban található) megkötése. Az általános- és pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók a beiratkozással kapcsolatos összesített határidőket és feltételeket az értesítő levélben találják meg.

A regisztrációs időszak az az időszak, amely alatt a felvételt vagy átvételt nyert hallgató leadja nyilatkozatát arra nézve, aktív vagy passzív státusszal kíván-e az egyetem hallgatója lenni, továbbá az az időszak, amely alatt a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató bejelentkezik a TR-be és kiválasztja, hogy tanulmányait aktív vagy passzív állapotú hallgatóként kívánja e folytatni az adott félévben.

A hallgató szakonként regisztrálja magát. A félévkezdéssel kapcsolatos információkról a hallgató a regisztrációs időszak előtt tájékoztatást kap a TR nyitó felületén. A regisztrációs időszak 3 hét, amelynek időszaka a Szenátus által jóváhagyott tanév rendjében kerül rögzítésre (Letölthető dokumentumok). A hallgatónak a regisztrációs időszak lejártát követően az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig van lehetősége változtatni az aktív/passzív állapotán. E határidőt követően az a hallgató, aki regisztrációkor aktív állapotúra állította státuszát, akkor is aktív marad, ha nem vesz fel kurzust, illetve ha nem vesz részt a foglalkozáson, valamint nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem. A határidő elmulasztását követően utólagos passziválásra nincs lehetőség, kivéve vizsgaidőszak végéig a TR-en keresztül – SZMSZ III. kötet 7. mellékletét képező Kérvényezési ügymenet 19. §-a alapján – beadott (rendkívüli passziválás) kérelemre, írásban hivatalosan igazolt szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok, ami miatt önhibáján kívül tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni. Ha a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató egyáltalán nem jelentkezik be adott félévre a TR-ben, akkor állapotát a fenti határidő után a Tanulmányi Osztály passzívra állítja.

Hallgatói jogviszony szüneteléssel (passziválással) több alkalommal is élhet a hallgató a képzési ideje alatt, azonban az egybefüggő szünetelés (passziválás) ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, kivéve szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok, ami miatt önhibáján kívül tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni. A két félévet rendkívüli ok miatt meghaladó szünetelést hivatalosan kiállított, írásbeli dokumentummal kell igazolni.

A félév a regisztrációs időszakkal kezdődik, amely legfeljebb a szorgalmi időszak második hetének végéig tart. A hallgató ekkor tehet eleget félévi bejelentkezési kötelezettségének, intézheti a tantárgyfelvétellel kapcsolatos egyeztetéseket.

A félév regisztrációs időszakában a hallgató ellenőrzi személyes adatainak helyességét, bejelenti döntését a tanulmányok folytatásával kapcsolatban, illetve eleget tesz tantárgyfelvételi kötelezettségének, összeállítja és az elektronikus tanulmányi rendszerben felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusokat.

A kurzusok/vizsgakurzusok felvételére és leadására az elektronikus tanulmányi rendszerben a hallgatónak a regisztrációs időszak kezdetétől számított három hétig van lehetősége. A regisztrációs időszak kezdetétől a hallgatónak az utólagos kurzusfelvételre és kurzusleadásra van lehetősége az elektronikus tanulmányi rendszerben. A regisztrációs időszak kezdetétől számított harmadik hét lejártát követően a hallgatónak kurzus felvételére és leadására az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig van lehetősége a TR-ben benyújtott kérelem útján, a Térítési és juttatási szabályzatban meghatározott késedelmi díj befizetése mellett. Október 14., illetve március 14. napját követően a hallgatónak nincs lehetősége kurzusfelvételre és kurzusleadásra.

A rektor, illetve a Kar dékánja - saját hatáskörében, a tanév rendjében meghirdetett tanítási szüneteken kívül - tanévenként legfeljebb 12 nap tanítási szünetet engedélyezhet.

13. A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk

A külföldi hallgatók számára az KAPOSVÁRI EGYETEM biztosítja weboldalának angol nyelvű változatát. Elérhető itt: http://english.ke.hu/

A Beiskolázási, Karrier és Diáktanácsadási csoport elérhetőségei, ügyintézők névsora: http://english.ke.hu/programmes-in-english/contact-us

14. A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei

Önköltséges az a hallgató, aki

 • meghatározott önköltség fizetése mellett végzi tanulmányait, továbbá
 • az Nftv. 39. § (1) bekezdésében nem említett személyek tanulmányaikat kizárólag önköltséges formában folytathatják, valamint
 • kimerítette a rendelkezésére álló, 6. §-ban meghatározott támogatási időt, valamint
 • a 6. § (2) bekezdés alapján önköltséges képzési formára átsorolásra került.

Az önköltséges hallgatóval beiratkozáskor képzési szerződést köt az Egyetem képviseletében eljáró illetékes dékán és a kancellár, a Gazdasági Hivatal ellenjegyzése mellett. A képzési szerződés a Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban TR), a következő linken érhető el: https://neptun.ke.hu/hallgato. A képzési szerződés tartalmazza a képzés megnevezését, önköltséges képzésre érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony alatt nem módosítható, kivéve a KSH által közzétett infláció mértékének megfelelő, évente legfeljebb egyszer történő emelését.

Az önköltséges finanszírozási formára történő átsorolás esetén az önköltséges képzés megkezdésének tanévére meghirdetett önköltségi díj kerül megállapításra a képzési szerződésben, és ennek alapján készíti el a kivetést a Tanulmányi Osztály.

A további szolgáltatási és térítési díjakról információ az SZMSZ III. kötet 1. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzatban található: http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip.

15. A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek

A kollégiumi lehetőségekről az alábbi oldal nyújt tájékoztatást: http://kaposvar.szie.hu/egyetem/kancellar/szolgaltatasi-es-informatikai-igazgatosag/kollegiumok.

16. A könyvtári és számítógépes szolgáltatások

A 2005-ben alapított Egyetemi Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 40 olvasói számítógéppel várja látogatóit.
A könyvtárba belépő olvasó a kölcsönözhető állományrészek terébe jut, ahol a kölcsönzőpult (beiratkozás, gyorstájékoztatás és kölcsönzési tranzakciók céljára), továbbá az elektronikus katalógus lekérdezésére szolgáló számítógépek fogadják a látogatót. A bejárati szint fölötti galérián az igazgatóság és a munkaszobák kaptak helyet. Az alsó szinten az olvasóterem és a folyóirat-olvasó található, ahol szaktájékoztatás és könyvtárközi kölcsönzés is igénybe vehető. Ugyancsak itt található a tömörraktár, valamint az elektronikus olvasóterem is, melynek számítógépein számos hazai és nemzetközi bibliográfiai- és full-text adatbázis érhető el. A könyvtár teljes területén vezeték nélküli internet-hozzáférés is biztosított.

Az Egyetemi Könyvtár az egyetem hármas – oktatási, kutatási, és tanulmányi – munkáját, továbbá a hallgatók önművelését, hasznos szabadidő-felhasználását kívánja korszerű szolgáltatásaival segíteni. Ennek érdekében évente mintegy 3 ezer új dokumentumot vásárol, a beszerzett időszaki kiadványok száma pedig megközelíti a négyszázat. A doktori képzés és az egyetemen folyó kutatások tudományos információkkal való ellátásában pedig nélkülözhetetlen szerep jut az országos konzorciumban gondozott EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) útján elérhető, valamint a szakterületi konzorciumi kereteiben előfizetett hazai- és nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférésnek.

A saját állományán és az elektronikusan elérhető információforrások által nyújtott lehetőségeken túli forrásigényeket könyvtárközi kölcsönzés (elektronikus dokumentumszolgáltatás) révén is igyekszik kielégíteni. A könyvtár minden tanév első hónapjaiban – kisebb csoportokat szervezve – használóképzést biztosít az új hallgatók, a kezdő kutatók, továbbá minden érdeklődő számára.

A könyvtár oktatás- és kutatástámogató szerepének betöltése mellett művelődési és kikapcsolódási lehetőséget is kínál olvasói számára. Rendszeresen szervez kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket, kiállításokat, kényelmes és barátságos belső terei ideálisak a tanuláshoz és a pihenőidő eltöltéséhez egyaránt.

Az Egyetemi Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról a http://lib.ke.hu/ oldalon lehet tájékozódni.

Az egyetemi tanulmányokat támogatandó a KAPOSVÁRI EGYETEM ingyenes WiFi internet elérést biztosít hallgatói számára az egyetem területén. A WiFi hálózat használatával kapcsolatban az alábbi oldal nyújt tájékoztatást: http://kaposvar.szie.hu/egyetemi-wifi.

17. A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei

Az KAPOSVÁRI EGYETEM különböző sportolási lehetőséget biztosít hallgatói számára.

A Kaposvári Egyetemen négyezren (nappali tagozatos hallgató, oktató és dolgozó) töltik mindennapjaikat. A szellemi teljesítmények szinten tartásához, a naponta jelentkező erőfeszítések elviseléséhez feltétlenül szükség van a folyamatos testmozgásra, a fizikai állapot megőrzésére, a kondíció karbantartására, a mozgásos tevékenységen keresztül az emberi szervezet folyamatos rekreálódására.

A Sport Iroda és Létesítmény Központ oktatói, szakemberei azon munkálkodnak, hogy a testnevelés és a sport hozzájáruljon a helyes életvitel kialakításához, a sport szerves része legyen a mindennapi életünknek.
Szeretnénk az egyetem minden polgára számára olyan sportolási lehetőséget, szakmai segítséget adni, hogy mindenki kialakíthassa önmaga számára a legszimpatikusabb sportolási szokásrendszert.

Egyetemünkön a Sport Iroda és Létesítmény Központ illetve a Kaposvári Egyetemi Sportegyesület szervezésében a hallgatók és dolgozók számos ingyenes tanórán kívüli lehetőségen vehetnek részt (jégkorcsolya, aerobik, kosárlabda, kézilabda, női-férfi futsal, női-férfi röplabda, ütős sportok, kajak-kenu, hallgatói tömegsport stb.). Aki pedig szeretné megmérettetni magát, jelentkezhet az egyetemi MEFOB (Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokság) csapatba több sportágban.

Részvétel városi, megyei és országos sportrendezvényeken is, mint K&H futóverseny, rókaűzők, szarvasűzők váltófutóverseny.

Téli tábor, mely kreditért is felvehető.

Nyári tábor, szintén kreditért teljesíthető, Baján vízitábor.

Akik versenyszerűen sportolnak, megmérettethetik magukat a Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon (MEFOB) csapat és egyéni sportágakban, melyen a részvételt részben támogatja az egyetem.

Bővebb információt az alábbi oldalak biztosítanak: Sport Iroda és Létesítmény Központ.

18. Kurzuskínálat és mintatantervek

A tantárgyak kurzusleírása (tematikája) a Neptun tanulmányi rendszerbe történő tárgyfelvételt követően letöltéssel érhető el a hallgatók számára.

A mintatantervek karonkénti és szakonkénti bontása:

zipAgrár- és Környezettudományi Kar1.13 MB

zipGazdaságtudományi Kar767.76 KB

zipPedagógiai Kar568.00 KB

zipRippl-Rónai Művészeti Kar214.76 KB

zipKépzési és kimeneti követelmények 20191.13 MB

19. Letölthető dokumentumok

pdfÉrtesítés tanévkezdésről224.07 KB

pdfTájékoztató magyar állami ösztöndíj320.09 KB

pdfAgrár- és Környezettudományi Kar Gólyatábor187.36 KB

pdfGazdaságtudományi Kar Gólyatábor187.36 KB

pdfPedagógiai Kar Gólyatábor187.36 KB

pdfRippl-Rónai Művészeti Kar Gólyatábor201.80 KB

pdfTanév rendje70.09 KB

pdfTO ügyintézők és képzések 2019-20 I. félév157.48 KB

pdfKollégium50.55 KB

pdfKépzési szerződés önköltséges hallgatók153.50 KB

pdfÖnköltségek díja79.96 KB

pdfDuális képzés tájékoztató88.71 KB

pdfHallgatói tájékoztató (beiratkozás, tárgyfelvétel, Neptun)775.94 KB

pdfHallgatói számlakérés1.25 MB

pdfGyűjtőszámla kezelés380.59 KB

20. Duális képzési tájékoztató

A 2019/2020. tanévben induló duális képzésekkel kapcsolatos részletes tudnivalók a következő linken érhetők el.

Tartalomjegyzék

1. A felsőoktatási intézmény adatai
2. A felsőoktatási intézmény általános jellemzői
3. A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei
4. A hallgatói követelményrendszer és a doktori képzésre vonatkozó szabályzat
5. A tanév és a képzési időszakok időbeosztása
6. A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok
7. A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei
8. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára
9. Hallgatói mobilitás
10. A hallgatói jogorvoslat rendje
11. A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés
12. A beiratkozási és bejelentkezési eljárás
13. A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk
14. A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei
15. A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek
16. A könyvtári és számítógépes szolgáltatások
17. A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei
18. Kurzuskínálat és mintatantervek
19. Letölthető dokumentumok

1. A felsőoktatási intézmény adatai

Név: Kaposvári Egyetem
Rövidítés: KE
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Telefon: +36-82-505-800
Intézményi azonosító szám: FI 72153

2. A felsőoktatási intézmény általános jellemzői

A Kaposvári Egyetem weboldalán teszi közzé többek között a rá vonatkozó általános információkat. Ez a weboldal elérhető a kaposvar.szie.hu oldalon.

3. A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei

A felsőoktatási szakképzésre, alap-, mester- és osztatlan képzésre magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvett hallgató által vállalandó feltételek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A-48/S. §-aiban találhatók meg. A törvény a következő oldalon érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV
A feltételek összefoglalása az alábbi linken olvasható:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/magyar_allami_osztondij_feltetelei

4. A hallgatói követelményrendszer és a doktori képzésre vonatkozó szabályzat

A Nftv. rendelkezik arról, hogy az egyetemek egy úgy nevezett hallgatói követelményrendszerben (KE SZMSZ III. kötet:  http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip) rögzítsék a hallgatók egyetemi keretek között végzett kötelezettségeit és jogait, továbbá:

 1. e törvény keretei között a felvételi eljárás rendjét (KE SZMSZ III. kötet 2. melléklet),
 2. a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjét,
 3. a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendjét (tanulmányi és vizsgaszabályzat, doktori szabályzat),
 4. a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét, a hallgatói juttatások elosztásának rendjét (KE SZMSZ III. kötet 1. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzat),
 5. a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét (KE SZMSZ III. kötet 5. melléklet),
 6. a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokat.”

A fent felsorolt ügyrendeket tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet (a továbbiakban SZMSZ III. kötet és annak mellékletei) itt érhetők el:
http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip

A doktori képzésre vonatkozó információk itt érhetők el:

Állattenyésztési Tudományok doktori iskola:  http://www.akk.ke.hu/oktatas/doktori-iskola

Gazdálkodás-és Szervezéstudományok doktori iskola: http://www.gtk.ke.hu/oktatas/doktori-iskola

5. A tanév és a képzési időszakok időbeosztása

A tanévre vonatkozó időszakok, a szenátus által elfogadott adott tanév rendje az alábbi linken érhető el.
Letölthető dokumentumok között, míg a tárgyfelvételre és vizsgajelentkezésekre, továbbá az aktuális regisztrációra és szakirány választásra vonatkozó, karokra lebontott határidők a Neptun kezdő oldalán a Hírek felületen publikáljuk, valamint a hallgatók a tanulmányi rendszerben megadott e-mail elérhetőségükre az aktuális teendőkről, beadható kérvényekről „hírlevél” formájában kapnak tájékoztatást. A beadható kérvényekről tájékoztató (KE-SZMSZ III. kötet 7. melléklet) található.

6. A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok

Az KAPOSVÁRI EGYETEM Hallgatói Ügyek Igazgatóságának weboldalán megtalálhatók a tanulmányi adminisztrációt végző szervezeti egységek elérhetőségei és ügyfélfogadási idejük, valamint az egyes karokhoz, szakokhoz rendelt ügyintézők névsora, elérhetősége itt érhetők el: http://kaposvar.szie.hu/egyetem/kancellar/hallgatoi-ugyek-igazgatosaga

7. A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei

Mi a záróvizsga?

A Nftv. alapján a hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- osztatlan és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga részeit (szakdolgozat megvédése, szóbeli és írásbeli felelet, gyakorlati rész) a szak akkreditációs anyaga határozza meg. Záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése.

A hallgató szakonként külön záróvizsgát tesz, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

Záróvizsgát záróvizsga-időszakban lehet tenni. A záróvizsga-időszak megegyezik a vizsgaidőszakkal.

Záróvizsgára jelentkezni elektronikusan a TR-ben lehet legkésőbb a Tanév Rendjében az adott félévre vonatkozó szakdolgozat leadási határidőig. A benyújtási határidő legfeljebb egy héttel hosszabbítható meg a Térítési és Juttatási Szabályzatban megjelölt összegű szolgáltatási díj befizetése mellett.

Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya megszűnését két éven belül követően bármelyik záróvizsga időszakban leteheti, a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján.

A tanulmányait befejezett, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezőnek a záróvizsgáért a Térítési és Juttatási szabályzatban meghatározottak szerint díjat kell fizetnie.

A végbizonyítvány kiadásától számított második év eltelte után a záróvizsga letételének feltételeként az Egyetem feltételeket szabhat.

A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Záróvizsgára az jelentkezhet, aki a szakon a végbizonyítványt megszerezte vagy várhatóan legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi.

A záróvizsgán az vehet részt, aki

 1. végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
 2. költségtérítési, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta, 
 3. szakdolgozatát határidőre benyújtotta és azt legalább egy elégséges érdemjeggyel minősítették az opponensek.

A záróvizsga eredmény, a záróvizsgán elért részérdemjegyek és a szakdolgozat végleges jegyének számtani közepe, melyet két tizedes jegy pontossággal kell kiszámolni.

A karok záróvizsgáinak előkészítését a Tanulmányi Osztály koordinálja.

A záróvizsga részeit, követelményeit, a záróvizsga és az oklevél eredményének kiszámítási módját, a záróvizsga menetének rövid leírását tartalmazó záróvizsga rendjét és a záróvizsgakérdéseket a kar dékánja hagyja jóvá - legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően - adja át a Tanulmányi Osztálynak.

A szakra vonatkozó záróvizsga rendet és a számon kérhető témaköröket legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően a hallgató számára a TR-ben kell közzétenni a Tanulmányi Osztálynak.

 

AZOK A VOLT HALLGATÓK, AKIK 2016. SZEPTEMBER 1-JÉIG VÉGBIZONYÍTVÁNYT (ABSZOLUTÓRIUMOT) SZEREZTEK, 2018. SZEPTEMBER 1-JÉIG ÁLLAMVIZSGÁZHATNAK (ZÁRÓVIZSGA).

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. határidőket állapított meg az abszolválásra (végbizonyítvány megszerzésére) és a záróvizsga letételére. Ezeket a határidőket a tanulmányok megkezdésének ideje alapján három csoportra lehet osztani.
I. Az 1993. évi LXXX. törvény vonatkozik azokra a hallgatókra, akik 2006. szeptember 1-e előtt vagy e törvény alapján főiskolai,- egyetemi képzésen kezdték meg tanulmányaikat. Nekik legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig kellett megszerezni az abszolutóriumot, azaz a végbizonyítványt. Amennyiben a fenti határidőig ez nem történt meg, úgy a jogviszonyt a törvényi előírás értelmében 2016. szeptember 1-jével meg kellett szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát. A későbbiekben záróvizsga nem tehető.

II. A 2006/2007. tanévtől tanulmányokat kezdő hallgatókra a 2005. évi CXXXIX. törvény vonatkozik, amely nem állapított meg határidőt sem az abszolutórium megszerzésére, sem a záróvizsga letételére. A jogszabály kimondja, ha az abszolutórium megszerzésétől számítva 7 év eltelt, akkor a felsőoktatási intézmény további feltételt állíthat a záróvizsga letételéhez.

III. A 2012/2013. tanévtől tanulmányokat kezdő hallgatókra a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozik, amely az abszolutórium megszerzésére nem szabott határidőt. A záróvizsga letétele az abszolválást követő 2 éven belül, illetve a felsőoktatási intézmény által megállapított esetleges további feltétel teljesítése esetén 5 éven belül tehető.

A felsőoktatási intézmény a fenti határidőn túl további kedvezményt nem adhat, nem gyakorolhat egyedi méltányosságot az abszolutórium valamint a záróvizsga határidők vonatkozásában.

8. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára

A tájékoztató az KAPOSVÁRI EGYETEM-en tanuló speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy krónikus betegséggel élő) hallgatók számára elérhető itt: http://kaposvar.szie.hu/hallgatok/eselyegyenloseg/tajekoztato

9. Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitásra vonatkozó információt a következő oldalon teszi közzé az Egyetem: http://erasmus.ke.hu/  az Erasmus szabályzat a KE SZMSZ III. kötet 6. mellékletben található.

10. A hallgatói jogorvoslat rendje

A hallgatói jogorvoslatra vonatkozó információ és ügyrend megtalálható az SZMSZ III. kötetének V. fejezetében, ami elérhető itt: http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip

11. A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés

Az KAPOSVÁRI EGYETEM Beiskolázási, karrier- és diáktanácsadási csoportja áll azon hallgatók rendelkezésére, akik úgy érzik, tanácsadásra van szükségük tanulmányaik sikeres folytatáshoz. Bővebb információ elérhető itt:  http://kaposvar.szie.hu/hallgatok/karrier-es-diaktanacsadas.

12. A beiratkozási és bejelentkezési eljárás

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás megvalósulásához két adminisztrációs kötelezettségnek kell eleget tenni. Az egyik a személyes beiratkozás, aminek részleteiről az Egyetem értesíti a gólyákat, a másik pedig a Neptun tanulmányi rendszerben történő regisztráció. A beiratkozás feltétele állami ösztöndíjas finanszírozási formában az állami ösztöndíj feltételeinek vállalása a beiratkozás részeként szolgáló nyilatkozat megtételével, önköltséges képzés esetén pedig a képzési szerződés (a letölthető dokumentumokban található) megkötése. Az általános- és pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók a beiratkozással kapcsolatos összesített határidőket és feltételeket az értesítő levélben találják meg.

A regisztrációs időszak az az időszak, amely alatt a felvételt vagy átvételt nyert hallgató leadja nyilatkozatát arra nézve, aktív vagy passzív státusszal kíván-e az egyetem hallgatója lenni, továbbá az az időszak, amely alatt a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató bejelentkezik a TR-be és kiválasztja, hogy tanulmányait aktív vagy passzív állapotú hallgatóként kívánja e folytatni az adott félévben.

A hallgató szakonként regisztrálja magát. A félévkezdéssel kapcsolatos információkról a hallgató a regisztrációs időszak előtt tájékoztatást kap a TR nyitó felületén. A regisztrációs időszak 3 hét, amelynek időszaka a Szenátus által jóváhagyott tanév rendjében kerül rögzítésre (Letölthető dokumentumok). A hallgatónak a regisztrációs időszak lejártát követően az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig van lehetősége változtatni az aktív/passzív állapotán. E határidőt követően az a hallgató, aki regisztrációkor aktív állapotúra állította státuszát, akkor is aktív marad, ha nem vesz fel kurzust, illetve ha nem vesz részt a foglalkozáson, valamint nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem. A határidő elmulasztását követően utólagos passziválásra nincs lehetőség, kivéve vizsgaidőszak végéig a TR-en keresztül – SZMSZ III. kötet 7. mellékletét képező Kérvényezési ügymenet 19. §-a alapján – beadott (rendkívüli passziválás) kérelemre, írásban hivatalosan igazolt szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok, ami miatt önhibáján kívül tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni. Ha a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató egyáltalán nem jelentkezik be adott félévre a TR-ben, akkor állapotát a fenti határidő után a Tanulmányi Osztály passzívra állítja.

Hallgatói jogviszony szüneteléssel (passziválással) több alkalommal is élhet a hallgató a képzési ideje alatt, azonban az egybefüggő szünetelés (passziválás) ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, kivéve szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok, ami miatt önhibáján kívül tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni. A két félévet rendkívüli ok miatt meghaladó szünetelést hivatalosan kiállított, írásbeli dokumentummal kell igazolni.

A félév a regisztrációs időszakkal kezdődik, amely legfeljebb a szorgalmi időszak második hetének végéig tart. A hallgató ekkor tehet eleget félévi bejelentkezési kötelezettségének, intézheti a tantárgyfelvétellel kapcsolatos egyeztetéseket.

A félév regisztrációs időszakában a hallgató ellenőrzi személyes adatainak helyességét, bejelenti döntését a tanulmányok folytatásával kapcsolatban, illetve eleget tesz tantárgyfelvételi kötelezettségének, összeállítja és az elektronikus tanulmányi rendszerben felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusokat.

A kurzusok/vizsgakurzusok felvételére és leadására az elektronikus tanulmányi rendszerben a hallgatónak a regisztrációs időszak kezdetétől számított három hétig van lehetősége. A regisztrációs időszak kezdetétől a hallgatónak az utólagos kurzusfelvételre és kurzusleadásra van lehetősége az elektronikus tanulmányi rendszerben. A regisztrációs időszak kezdetétől számított harmadik hét lejártát követően a hallgatónak kurzus felvételére és leadására az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig van lehetősége a TR-ben benyújtott kérelem útján, a Térítési és juttatási szabályzatban meghatározott késedelmi díj befizetése mellett. Október 14., illetve március 14. napját követően a hallgatónak nincs lehetősége kurzusfelvételre és kurzusleadásra.

A rektor, illetve a Kar dékánja - saját hatáskörében, a tanév rendjében meghirdetett tanítási szüneteken kívül - tanévenként legfeljebb 12 nap tanítási szünetet engedélyezhet.

13. A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk

A külföldi hallgatók számára az KAPOSVÁRI EGYETEM biztosítja weboldalának angol nyelvű változatát. Elérhető itt: http://english.ke.hu/

A Beiskolázási, Karrier és Diáktanácsadási csoport elérhetőségei, ügyintézők névsora: http://english.ke.hu/programmes-in-english/contact-us

14. A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei

Önköltséges az a hallgató, aki

 • meghatározott önköltség fizetése mellett végzi tanulmányait, továbbá
 • az Nftv. 39. § (1) bekezdésében nem említett személyek tanulmányaikat kizárólag önköltséges formában folytathatják, valamint
 • kimerítette a rendelkezésére álló, 6. §-ban meghatározott támogatási időt, valamint
 • a 6. § (2) bekezdés alapján önköltséges képzési formára átsorolásra került.

Az önköltséges hallgatóval beiratkozáskor képzési szerződést köt az Egyetem képviseletében eljáró illetékes dékán és a kancellár, a Gazdasági Hivatal ellenjegyzése mellett. A képzési szerződés a Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban TR), a következő linken érhető el: https://neptun.ke.hu/hallgato. A képzési szerződés tartalmazza a képzés megnevezését, önköltséges képzésre érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony alatt nem módosítható, kivéve a KSH által közzétett infláció mértékének megfelelő, évente legfeljebb egyszer történő emelését.

Az önköltséges finanszírozási formára történő átsorolás esetén az önköltséges képzés megkezdésének tanévére meghirdetett önköltségi díj kerül megállapításra a képzési szerződésben, és ennek alapján készíti el a kivetést a Tanulmányi Osztály.

A további szolgáltatási és térítési díjakról információ az SZMSZ III. kötet 1. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzatban található: http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip.

15. A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek

A kollégiumi lehetőségekről az alábbi oldal nyújt tájékoztatást: http://kaposvar.szie.hu/egyetem/kancellar/szolgaltatasi-es-informatikai-igazgatosag/kollegiumok.

16. A könyvtári és számítógépes szolgáltatások

A 2005-ben alapított Egyetemi Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 40 olvasói számítógéppel várja látogatóit.
A könyvtárba belépő olvasó a kölcsönözhető állományrészek terébe jut, ahol a kölcsönzőpult (beiratkozás, gyorstájékoztatás és kölcsönzési tranzakciók céljára), továbbá az elektronikus katalógus lekérdezésére szolgáló számítógépek fogadják a látogatót. A bejárati szint fölötti galérián az igazgatóság és a munkaszobák kaptak helyet. Az alsó szinten az olvasóterem és a folyóirat-olvasó található, ahol szaktájékoztatás és könyvtárközi kölcsönzés is igénybe vehető. Ugyancsak itt található a tömörraktár, valamint az elektronikus olvasóterem is, melynek számítógépein számos hazai és nemzetközi bibliográfiai- és full-text adatbázis érhető el. A könyvtár teljes területén vezeték nélküli internet-hozzáférés is biztosított.

Az Egyetemi Könyvtár az egyetem hármas – oktatási, kutatási, és tanulmányi – munkáját, továbbá a hallgatók önművelését, hasznos szabadidő-felhasználását kívánja korszerű szolgáltatásaival segíteni. Ennek érdekében évente mintegy 3 ezer új dokumentumot vásárol, a beszerzett időszaki kiadványok száma pedig megközelíti a négyszázat. A doktori képzés és az egyetemen folyó kutatások tudományos információkkal való ellátásában pedig nélkülözhetetlen szerep jut az országos konzorciumban gondozott EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) útján elérhető, valamint a szakterületi konzorciumi kereteiben előfizetett hazai- és nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférésnek.

A saját állományán és az elektronikusan elérhető információforrások által nyújtott lehetőségeken túli forrásigényeket könyvtárközi kölcsönzés (elektronikus dokumentumszolgáltatás) révén is igyekszik kielégíteni. A könyvtár minden tanév első hónapjaiban – kisebb csoportokat szervezve – használóképzést biztosít az új hallgatók, a kezdő kutatók, továbbá minden érdeklődő számára.

A könyvtár oktatás- és kutatástámogató szerepének betöltése mellett művelődési és kikapcsolódási lehetőséget is kínál olvasói számára. Rendszeresen szervez kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket, kiállításokat, kényelmes és barátságos belső terei ideálisak a tanuláshoz és a pihenőidő eltöltéséhez egyaránt.

Az Egyetemi Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról a http://lib.ke.hu/ oldalon lehet tájékozódni.

Az egyetemi tanulmányokat támogatandó a KAPOSVÁRI EGYETEM ingyenes WiFi internet elérést biztosít hallgatói számára az egyetem területén. A WiFi hálózat használatával kapcsolatban az alábbi oldal nyújt tájékoztatást: http://kaposvar.szie.hu/egyetemi-wifi.

17. A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei

Az KAPOSVÁRI EGYETEM különböző sportolási lehetőséget biztosít hallgatói számára.

A Kaposvári Egyetemen négyezren (nappali tagozatos hallgató, oktató és dolgozó) töltik mindennapjaikat. A szellemi teljesítmények szinten tartásához, a naponta jelentkező erőfeszítések elviseléséhez feltétlenül szükség van a folyamatos testmozgásra, a fizikai állapot megőrzésére, a kondíció karbantartására, a mozgásos tevékenységen keresztül az emberi szervezet folyamatos rekreálódására.

A Sport Iroda és Létesítmény Központ oktatói, szakemberei azon munkálkodnak, hogy a testnevelés és a sport hozzájáruljon a helyes életvitel kialakításához, a sport szerves része legyen a mindennapi életünknek.
Szeretnénk az egyetem minden polgára számára olyan sportolási lehetőséget, szakmai segítséget adni, hogy mindenki kialakíthassa önmaga számára a legszimpatikusabb sportolási szokásrendszert.

Egyetemünkön a Sport Iroda és Létesítmény Központ illetve a Kaposvári Egyetemi Sportegyesület szervezésében a hallgatók és dolgozók számos ingyenes tanórán kívüli lehetőségen vehetnek részt (jégkorcsolya, aerobik, kosárlabda, kézilabda, női-férfi futsal, női-férfi röplabda, ütős sportok, kajak-kenu, hallgatói tömegsport stb.). Aki pedig szeretné megmérettetni magát, jelentkezhet az egyetemi MEFOB (Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokság) csapatba több sportágban.

Részvétel városi, megyei és országos sportrendezvényeken is, mint K&H futóverseny, rókaűzők, szarvasűzők váltófutóverseny.

Téli tábor, mely kreditért is felvehető.

Nyári tábor, szintén kreditért teljesíthető, Baján vízitábor.

Akik versenyszerűen sportolnak, megmérettethetik magukat a Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon (MEFOB) csapat és egyéni sportágakban, melyen a részvételt részben támogatja az egyetem.

Bővebb információt az alábbi oldalak biztosítanak: Sport Iroda és Létesítmény Központ.

18. Kurzuskínálat és mintatantervek

A tantárgyak kurzusleírása (tematikája) a Neptun tanulmányi rendszerbe történő tárgyfelvételt követően letöltéssel érhető el a hallgatók számára.

A mintatantervek karonkénti és szakonkénti bontása:

zipAgrár- és Környezettudományi Kar1.13 MB

zipGazdaságtudományi Kar767.76 KB

zipPedagógiai Kar568.00 KB

zipRippl-Rónai Művészeti Kar214.76 KB

zipKépzési és kimeneti követelmények 20181.13 MB

19. Letölthető dokumentumok

pdfÉrtesítés tanévkezdésről225.34 KB

pdfTájékoztató magyar állami ösztöndíj320.09 KB

pdfAgrár- és Környezettudományi Kar Gólyatábor187.36 KB

pdfGazdaságtudományi Kar Gólyatábor187.36 KB

pdfPedagógiai Kar Gólyatábor187.36 KB

pdfRippl-Rónai Művészeti Kar Gólyatábor201.80 KB

pdfTanév rendje70.09 KB

pdfTO ügyintézők és képzések 2018-18 II. félév157.48 KB

pdfKollégium50.55 KB

pdfKépzési szerződés önköltséges hallgatók153.50 KB

pdfÖnköltségek díja79.96 KB

pdfDuális képzés tájékoztató88.71 KB

pdfHallgatói tájékoztató (beiratkozás, tárgyfelvétel, Neptun)775.94 KB

pdfHallgatói számlakérés1.25 MB

pdfGyűjtőszámla kezelés380.59 KB

Tartalomjegyzék

1. A felsőoktatási intézmény adatai
2. A felsőoktatási intézmény általános jellemzői
3. A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei
4. A hallgatói követelményrendszer és a doktori képzésre vonatkozó szabályzat
5. A tanév és a képzési időszakok időbeosztása
6. A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok
7. A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei
8. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára
9. Hallgatói mobilitás
10. A hallgatói jogorvoslat rendje
11. A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés
12. A beiratkozási és bejelentkezési eljárás
13. A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk
14. A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei
15. A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek
16. A könyvtári és számítógépes szolgáltatások
17. A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei
18. Kurzuskínálat és mintatantervek
19. Letölthető dokumentumok

1. A felsőoktatási intézmény adatai

Név: Kaposvári Egyetem
Rövidítés: KE
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Telefon: +36-82-505-800
Intézményi azonosító szám: FI 72153

2. A felsőoktatási intézmény általános jellemzői

A Kaposvári Egyetem weboldalán teszi közzé többek között a rá vonatkozó általános információkat. Ez a weboldal elérhető a kaposvar.szie.hu oldalon.

3. A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei

A felsőoktatási szakképzésre, alap-, mester- és osztatlan képzésre magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvett hallgató által vállalandó feltételek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A-48/S. §-aiban találhatók meg. A törvény a következő oldalon érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV
A feltételek összefoglalása az alábbi linken olvasható:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/magyar_allami_osztondij_feltetelei

4. A hallgatói követelményrendszer és a doktori képzésre vonatkozó szabályzat

A Nftv. rendelkezik arról, hogy az egyetemek egy úgy nevezett hallgatói követelményrendszerben (KE SZMSZ III. kötet:  http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip) rögzítsék a hallgatók egyetemi keretek között végzett kötelezettségeit és jogait, továbbá:

 1. e törvény keretei között a felvételi eljárás rendjét (KE SZMSZ III. kötet 2. melléklet),
 2. a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjét,
 3. a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendjét (tanulmányi és vizsgaszabályzat, doktori szabályzat),
 4. a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét, a hallgatói juttatások elosztásának rendjét (KE SZMSZ III. kötet 1. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzat),
 5. a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét (KE SZMSZ III. kötet 5. melléklet),
 6. a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokat.”

A fent felsorolt ügyrendeket tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet (a továbbiakban SZMSZ III. kötet és annak mellékletei) itt érhetők el:
http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip

A doktori képzésre vonatkozó információk itt érhetők el:

Állattenyésztési Tudományok doktori iskola:  http://www.akk.ke.hu/oktatas/doktori-iskola

Gazdálkodás-és Szervezéstudományok doktori iskola: http://www.gtk.ke.hu/oktatas/doktori-iskola

5. A tanév és a képzési időszakok időbeosztása

A tanévre vonatkozó időszakok, a szenátus által elfogadott adott tanév rendje az alábbi linken érhető el.
Letölthető dokumentumok között, míg a tárgyfelvételre és vizsgajelentkezésekre, továbbá az aktuális regisztrációra és szakirány választásra vonatkozó, karokra lebontott határidők a Neptun kezdő oldalán a Hírek felületen publikáljuk, valamint a hallgatók a tanulmányi rendszerben megadott e-mail elérhetőségükre az aktuális teendőkről, beadható kérvényekről „hírlevél” formájában kapnak tájékoztatást. A beadható kérvényekről tájékoztató (KE-SZMSZ III. kötet 7. melléklet) található.

6. A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok

Az KAPOSVÁRI EGYETEM Hallgatói Ügyek Igazgatóságának weboldalán megtalálhatók a tanulmányi adminisztrációt végző szervezeti egységek elérhetőségei és ügyfélfogadási idejük, valamint az egyes karokhoz, szakokhoz rendelt ügyintézők névsora, elérhetősége itt érhetők el: http://kaposvar.szie.hu/egyetem/kancellar/hallgatoi-ugyek-igazgatosaga

7. A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei

Mi a záróvizsga?

A Nftv. alapján a hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- osztatlan és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga részeit (szakdolgozat megvédése, szóbeli és írásbeli felelet, gyakorlati rész) a szak akkreditációs anyaga határozza meg. Záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése.

A hallgató szakonként külön záróvizsgát tesz, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

Záróvizsgát záróvizsga-időszakban lehet tenni. A záróvizsga-időszak megegyezik a vizsgaidőszakkal.

Záróvizsgára jelentkezni elektronikusan a TR-ben lehet legkésőbb a Tanév Rendjében az adott félévre vonatkozó szakdolgozat leadási határidőig. A benyújtási határidő legfeljebb egy héttel hosszabbítható meg a Térítési és Juttatási Szabályzatban megjelölt összegű szolgáltatási díj befizetése mellett.

Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya megszűnését két éven belül követően bármelyik záróvizsga időszakban leteheti, a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján.

A tanulmányait befejezett, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezőnek a záróvizsgáért a Térítési és Juttatási szabályzatban meghatározottak szerint díjat kell fizetnie.

A végbizonyítvány kiadásától számított második év eltelte után a záróvizsga letételének feltételeként az Egyetem feltételeket szabhat.

A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Záróvizsgára az jelentkezhet, aki a szakon a végbizonyítványt megszerezte vagy várhatóan legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi.

A záróvizsgán az vehet részt, aki

 1. végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
 2. költségtérítési, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta, 
 3. szakdolgozatát határidőre benyújtotta és azt legalább egy elégséges érdemjeggyel minősítették az opponensek.

A záróvizsga eredmény, a záróvizsgán elért részérdemjegyek és a szakdolgozat végleges jegyének számtani közepe, melyet két tizedes jegy pontossággal kell kiszámolni.

A karok záróvizsgáinak előkészítését a Tanulmányi Osztály koordinálja.

A záróvizsga részeit, követelményeit, a záróvizsga és az oklevél eredményének kiszámítási módját, a záróvizsga menetének rövid leírását tartalmazó záróvizsga rendjét és a záróvizsgakérdéseket a kar dékánja hagyja jóvá - legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően - adja át a Tanulmányi Osztálynak.

A szakra vonatkozó záróvizsga rendet és a számon kérhető témaköröket legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően a hallgató számára a TR-ben kell közzétenni a Tanulmányi Osztálynak.

 

AZOK A VOLT HALLGATÓK, AKIK 2016. SZEPTEMBER 1-JÉIG VÉGBIZONYÍTVÁNYT (ABSZOLUTÓRIUMOT) SZEREZTEK, 2018. SZEPTEMBER 1-JÉIG ÁLLAMVIZSGÁZHATNAK (ZÁRÓVIZSGA).

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. határidőket állapított meg az abszolválásra (végbizonyítvány megszerzésére) és a záróvizsga letételére. Ezeket a határidőket a tanulmányok megkezdésének ideje alapján három csoportra lehet osztani.
I. Az 1993. évi LXXX. törvény vonatkozik azokra a hallgatókra, akik 2006. szeptember 1-e előtt vagy e törvény alapján főiskolai,- egyetemi képzésen kezdték meg tanulmányaikat. Nekik legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig kellett megszerezni az abszolutóriumot, azaz a végbizonyítványt. Amennyiben a fenti határidőig ez nem történt meg, úgy a jogviszonyt a törvényi előírás értelmében 2016. szeptember 1-jével meg kellett szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát. A későbbiekben záróvizsga nem tehető.

II. A 2006/2007. tanévtől tanulmányokat kezdő hallgatókra a 2005. évi CXXXIX. törvény vonatkozik, amely nem állapított meg határidőt sem az abszolutórium megszerzésére, sem a záróvizsga letételére. A jogszabály kimondja, ha az abszolutórium megszerzésétől számítva 7 év eltelt, akkor a felsőoktatási intézmény további feltételt állíthat a záróvizsga letételéhez.

III. A 2012/2013. tanévtől tanulmányokat kezdő hallgatókra a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozik, amely az abszolutórium megszerzésére nem szabott határidőt. A záróvizsga letétele az abszolválást követő 2 éven belül, illetve a felsőoktatási intézmény által megállapított esetleges további feltétel teljesítése esetén 5 éven belül tehető.

A felsőoktatási intézmény a fenti határidőn túl további kedvezményt nem adhat, nem gyakorolhat egyedi méltányosságot az abszolutórium valamint a záróvizsga határidők vonatkozásában.

8. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára

A tájékoztató az KAPOSVÁRI EGYETEM-en tanuló speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy krónikus betegséggel élő) hallgatók számára elérhető itt: http://kaposvar.szie.hu/hallgatok/eselyegyenloseg/tajekoztato

9. Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitásra vonatkozó információt a következő oldalon teszi közzé az Egyetem: http://erasmus.ke.hu/  az Erasmus szabályzat a KE SZMSZ III. kötet 6. mellékletben található.

10. A hallgatói jogorvoslat rendje

A hallgatói jogorvoslatra vonatkozó információ és ügyrend megtalálható az SZMSZ III. kötetének V. fejezetében, ami elérhető itt: http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip

11. A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés

Az KAPOSVÁRI EGYETEM Beiskolázási, karrier- és diáktanácsadási csoportja áll azon hallgatók rendelkezésére, akik úgy érzik, tanácsadásra van szükségük tanulmányaik sikeres folytatáshoz. Bővebb információ elérhető itt:  http://kaposvar.szie.hu/hallgatok/karrier-es-diaktanacsadas.

12. A beiratkozási és bejelentkezési eljárás

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás megvalósulásához két adminisztrációs kötelezettségnek kell eleget tenni. Az egyik a személyes beiratkozás, aminek részleteiről az Egyetem értesíti a gólyákat, a másik pedig a Neptun tanulmányi rendszerben történő regisztráció. A beiratkozás feltétele állami ösztöndíjas finanszírozási formában az állami ösztöndíj feltételeinek vállalása a beiratkozás részeként szolgáló nyilatkozat megtételével, önköltséges képzés esetén pedig a képzési szerződés (a letölthető dokumentumokban található) megkötése. Az általános- és pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók a beiratkozással kapcsolatos összesített határidőket és feltételeket az értesítő levélben találják meg.

A regisztrációs időszak az az időszak, amely alatt a felvételt vagy átvételt nyert hallgató leadja nyilatkozatát arra nézve, aktív vagy passzív státusszal kíván-e az egyetem hallgatója lenni, továbbá az az időszak, amely alatt a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató bejelentkezik a TR-be és kiválasztja, hogy tanulmányait aktív vagy passzív állapotú hallgatóként kívánja e folytatni az adott félévben.

A hallgató szakonként regisztrálja magát. A félévkezdéssel kapcsolatos információkról a hallgató a regisztrációs időszak előtt tájékoztatást kap a TR nyitó felületén. A regisztrációs időszak 3 hét, amelynek időszaka a Szenátus által jóváhagyott tanév rendjében kerül rögzítésre (Letölthető dokumentumok). A hallgatónak a regisztrációs időszak lejártát követően az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig van lehetősége változtatni az aktív/passzív állapotán. E határidőt követően az a hallgató, aki regisztrációkor aktív állapotúra állította státuszát, akkor is aktív marad, ha nem vesz fel kurzust, illetve ha nem vesz részt a foglalkozáson, valamint nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem. A határidő elmulasztását követően utólagos passziválásra nincs lehetőség, kivéve vizsgaidőszak végéig a TR-en keresztül – SZMSZ III. kötet 7. mellékletét képező Kérvényezési ügymenet 19. §-a alapján – beadott (rendkívüli passziválás) kérelemre, írásban hivatalosan igazolt szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok, ami miatt önhibáján kívül tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni. Ha a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató egyáltalán nem jelentkezik be adott félévre a TR-ben, akkor állapotát a fenti határidő után a Tanulmányi Osztály passzívra állítja.

Hallgatói jogviszony szüneteléssel (passziválással) több alkalommal is élhet a hallgató a képzési ideje alatt, azonban az egybefüggő szünetelés (passziválás) ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, kivéve szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok, ami miatt önhibáján kívül tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni. A két félévet rendkívüli ok miatt meghaladó szünetelést hivatalosan kiállított, írásbeli dokumentummal kell igazolni.

A félév a regisztrációs időszakkal kezdődik, amely legfeljebb a szorgalmi időszak második hetének végéig tart. A hallgató ekkor tehet eleget félévi bejelentkezési kötelezettségének, intézheti a tantárgyfelvétellel kapcsolatos egyeztetéseket.

A félév regisztrációs időszakában a hallgató ellenőrzi személyes adatainak helyességét, bejelenti döntését a tanulmányok folytatásával kapcsolatban, illetve eleget tesz tantárgyfelvételi kötelezettségének, összeállítja és az elektronikus tanulmányi rendszerben felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusokat.

A kurzusok/vizsgakurzusok felvételére és leadására az elektronikus tanulmányi rendszerben a hallgatónak a regisztrációs időszak kezdetétől számított három hétig van lehetősége. A regisztrációs időszak kezdetétől a hallgatónak az utólagos kurzusfelvételre és kurzusleadásra van lehetősége az elektronikus tanulmányi rendszerben. A regisztrációs időszak kezdetétől számított harmadik hét lejártát követően a hallgatónak kurzus felvételére és leadására az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig van lehetősége a TR-ben benyújtott kérelem útján, a Térítési és juttatási szabályzatban meghatározott késedelmi díj befizetése mellett. Október 14., illetve március 14. napját követően a hallgatónak nincs lehetősége kurzusfelvételre és kurzusleadásra.

A rektor, illetve a Kar dékánja - saját hatáskörében, a tanév rendjében meghirdetett tanítási szüneteken kívül - tanévenként legfeljebb 12 nap tanítási szünetet engedélyezhet.

13. A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk

A külföldi hallgatók számára az KAPOSVÁRI EGYETEM biztosítja weboldalának angol nyelvű változatát. Elérhető itt: http://english.ke.hu/

A Beiskolázási, Karrier és Diáktanácsadási csoport elérhetőségei, ügyintézők névsora: http://english.ke.hu/programmes-in-english/contact-us

14. A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei

Önköltséges az a hallgató, aki

 • meghatározott önköltség fizetése mellett végzi tanulmányait, továbbá
 • az Nftv. 39. § (1) bekezdésében nem említett személyek tanulmányaikat kizárólag önköltséges formában folytathatják, valamint
 • kimerítette a rendelkezésére álló, 6. §-ban meghatározott támogatási időt, valamint
 • a 6. § (2) bekezdés alapján önköltséges képzési formára átsorolásra került.

Az önköltséges hallgatóval beiratkozáskor képzési szerződést köt az Egyetem képviseletében eljáró illetékes dékán és a kancellár, a Gazdasági Hivatal ellenjegyzése mellett. A képzési szerződés a Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban TR), a következő linken érhető el: https://neptun.ke.hu/hallgato. A képzési szerződés tartalmazza a képzés megnevezését, önköltséges képzésre érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony alatt nem módosítható, kivéve a KSH által közzétett infláció mértékének megfelelő, évente legfeljebb egyszer történő emelését.

Az önköltséges finanszírozási formára történő átsorolás esetén az önköltséges képzés megkezdésének tanévére meghirdetett önköltségi díj kerül megállapításra a képzési szerződésben, és ennek alapján készíti el a kivetést a Neptun Csoport.

A további szolgáltatási és térítési díjakról információ az SZMSZ III. kötet 1. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzatban található: http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip.

15. A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek

A kollégiumi lehetőségekről az alábbi oldal nyújt tájékoztatást: http://kaposvar.szie.hu/egyetem/kancellar/szolgaltatasi-es-informatikai-igazgatosag/kollegiumok.

16. A könyvtári és számítógépes szolgáltatások

A 2005-ben alapított Egyetemi Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 40 olvasói számítógéppel várja látogatóit.
A könyvtárba belépő olvasó a kölcsönözhető állományrészek terébe jut, ahol a kölcsönzőpult (beiratkozás, gyorstájékoztatás és kölcsönzési tranzakciók céljára), továbbá az elektronikus katalógus lekérdezésére szolgáló számítógépek fogadják a látogatót. A bejárati szint fölötti galérián az igazgatóság és a munkaszobák kaptak helyet. Az alsó szinten az olvasóterem és a folyóirat-olvasó található, ahol szaktájékoztatás és könyvtárközi kölcsönzés is igénybe vehető. Ugyancsak itt található a tömörraktár, valamint az elektronikus olvasóterem is, melynek számítógépein számos hazai és nemzetközi bibliográfiai- és full-text adatbázis érhető el. A könyvtár teljes területén vezeték nélküli internet-hozzáférés is biztosított.

Az Egyetemi Könyvtár az egyetem hármas – oktatási, kutatási, és tanulmányi – munkáját, továbbá a hallgatók önművelését, hasznos szabadidő-felhasználását kívánja korszerű szolgáltatásaival segíteni. Ennek érdekében évente mintegy 3 ezer új dokumentumot vásárol, a beszerzett időszaki kiadványok száma pedig megközelíti a négyszázat. A doktori képzés és az egyetemen folyó kutatások tudományos információkkal való ellátásában pedig nélkülözhetetlen szerep jut az országos konzorciumban gondozott EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) útján elérhető, valamint a szakterületi konzorciumi kereteiben előfizetett hazai- és nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférésnek.

A saját állományán és az elektronikusan elérhető információforrások által nyújtott lehetőségeken túli forrásigényeket könyvtárközi kölcsönzés (elektronikus dokumentumszolgáltatás) révén is igyekszik kielégíteni. A könyvtár minden tanév első hónapjaiban – kisebb csoportokat szervezve – használóképzést biztosít az új hallgatók, a kezdő kutatók, továbbá minden érdeklődő számára.

A könyvtár oktatás- és kutatástámogató szerepének betöltése mellett művelődési és kikapcsolódási lehetőséget is kínál olvasói számára. Rendszeresen szervez kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket, kiállításokat, kényelmes és barátságos belső terei ideálisak a tanuláshoz és a pihenőidő eltöltéséhez egyaránt.

Az Egyetemi Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról a http://lib.ke.hu/ oldalon lehet tájékozódni.

Az egyetemi tanulmányokat támogatandó a KAPOSVÁRI EGYETEM ingyenes WiFi internet elérést biztosít hallgatói számára az egyetem területén. A WiFi hálózat használatával kapcsolatban az alábbi oldal nyújt tájékoztatást: http://kaposvar.szie.hu/egyetemi-wifi.

17. A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei

Az KAPOSVÁRI EGYETEM különböző sportolási lehetőséget biztosít hallgatói számára.

A Kaposvári Egyetemen négyezren (nappali tagozatos hallgató, oktató és dolgozó) töltik mindennapjaikat. A szellemi teljesítmények szinten tartásához, a naponta jelentkező erőfeszítések elviseléséhez feltétlenül szükség van a folyamatos testmozgásra, a fizikai állapot megőrzésére, a kondíció karbantartására, a mozgásos tevékenységen keresztül az emberi szervezet folyamatos rekreálódására.

A Sport Iroda és Létesítmény Központ oktatói, szakemberei azon munkálkodnak, hogy a testnevelés és a sport hozzájáruljon a helyes életvitel kialakításához, a sport szerves része legyen a mindennapi életünknek.
Szeretnénk az egyetem minden polgára számára olyan sportolási lehetőséget, szakmai segítséget adni, hogy mindenki kialakíthassa önmaga számára a legszimpatikusabb sportolási szokásrendszert.

Egyetemünkön a Sport Iroda és Létesítmény Központ illetve a Kaposvári Egyetemi Sportegyesület szervezésében a hallgatók és dolgozók számos ingyenes tanórán kívüli lehetőségen vehetnek részt (jégkorcsolya, aerobik, kosárlabda, kézilabda, női-férfi futsal, női-férfi röplabda, ütős sportok, kajak-kenu, hallgatói tömegsport stb.). Aki pedig szeretné megmérettetni magát, jelentkezhet az egyetemi MEFOB (Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokság) csapatba több sportágban.

Részvétel városi, megyei és országos sportrendezvényeken is, mint K&H futóverseny, rókaűzők, szarvasűzők váltófutóverseny.

Téli tábor, mely kreditért is felvehető.

Nyári tábor, szintén kreditért teljesíthető, Baján vízitábor.

Akik versenyszerűen sportolnak, megmérettethetik magukat a Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon (MEFOB) csapat és egyéni sportágakban, melyen a részvételt részben támogatja az egyetem.

Bővebb információt az alábbi oldalak biztosítanak: Sport Iroda és Létesítmény Központ.

18. Kurzuskínálat és mintatantervek

A tantárgyak kurzusleírása (tematikája) a Neptun tanulmányi rendszerbe történő tárgyfelvételt követően letöltéssel érhető el a hallgatók számára.

A mintatantervek karonkénti és szakonkénti bontása:

zipAgrár- és Környezettudományi Kar1.13 MB

zipGazdaságtudományi Kar767.76 KB

zipPedagógiai Kar568.00 KB

zipRippl-Rónai Művészeti Kar214.76 KB

19. Letölthető dokumentumok

pdfÉrtesítés tanévkezdésről225.34 KB

pdfÁltalános Felvételi Eljárás Tájékoztató 2017320.09 KB

pdfAgrár- és Környezettudományi Kar Gólyatábor187.36 KB

pdfGazdaságtudományi Kar Gólyatábor187.36 KB

pdfPedagógiai Kar Gólyatábor187.36 KB

pdfRippl-Rónai Művészeti Kar Gólyatábor201.80 KB

pdfTanév rendje70.09 KB

pdfTO ügyintézők és képzések 2017-18. I. félév165.82 KB

pdfTO ügyintézők és képzések 2018-18 II. félév157.48 KB

pdfKollégium50.55 KB

pdfKépzési szerződés önköltséges hallgatók153.50 KB

pdfÖnköltségek díja79.96 KB

pdfDuális képzés tájékoztató88.71 KB

pdfHallgatói tájékoztató (beiratkozás, tárgyfelvétel, Neptun)775.94 KB

pdfHallgatói számlakérés1.25 MB

pdfGyűjtőszámla kezelés380.59 KB

Tartalomjegyzék

1. A felsőoktatási intézmény adatai
2. A felsőoktatási intézmény általános jellemzői
3. A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei
4. A hallgatói követelményrendszer és a doktori képzésre vonatkozó szabályzat
5. A tanév és a képzési időszakok időbeosztása
6. A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok
7.    A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei
Mi a záróvizsga?
8. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára
9. Hallgatói mobilitás
10. A hallgatói jogorvoslat rendje
11. A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés
12. A beiratkozási és bejelentkezési eljárás
13. A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk
14. A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei
15. A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek
16. A könyvtári és számítógépes szolgáltatások
17. A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei
18. Kurzuskínálat és mintatantervek
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) előírja, hogy a felsőoktatási intézmények összeállítsák és a honlapjukon elérhetővé tegyék a hallgatók számára legfontosabb tudnivalókat tartalmazó úgy nevezett intézményi tájékoztatót. Jelen dokumentum a Vhr. előírásai szerinti tagolásban, az ott felsorolt szempontok alapján került összeállításra. A tanulmányokkal kapcsolatos további információk megtalálhatók a kaposvar.szie.hu weboldalon, valamint a Neptunban https://neptun.ke.hu/hallgato/

1. A felsőoktatási intézmény adatai

Név: Kaposvári Egyetem
Rövidítés: KE
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Telefon: +36-82-505-800
Weboldal: kaposvar.szie.hu
Intézményi azonosító szám: FI 72153
 

2. A felsőoktatási intézmény általános jellemzői

A Kaposvári Egyetem weboldalán teszi közzé többek között a rá vonatkozó általános információkat. Ez a weboldal elérhető a kaposvar.szie.hu oldalon.
 

3. A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei

A felsőoktatási szakképzésre, alap-, mester- és osztatlan képzésre magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvett hallgató által vállalandó feltételek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A-48/S. §-aiban találhatók meg. A törvény a következő oldalon érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV
 

4.    A hallgatói követelményrendszer és a doktori képzésre vonatkozó szabályzat

A Nftv. rendelkezik arról, hogy az egyetemek egy úgy nevezett hallgatói követelményrendszerben (KE SZMSZ III. kötet:  http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip) rögzítsék a hallgatók egyetemi keretek között végzett kötelezettségeit és jogait, továbbá:
a) e törvény keretei között a felvételi eljárás rendjét (KE SZMSZ III. kötet 2. melléklet),
b) a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjét,
c) a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendjét (tanulmányi és vizsgaszabályzat, doktori szabályzat),
d) a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét, a hallgatói juttatások elosztásának rendjét (KE SZMSZ III. kötet 1. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzat),
e) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét (KE SZMSZ III. kötet 5. melléklet),
f) a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokat.”
 
A fent felsorolt ügyrendeket tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet (a továbbiakban SZMSZ III. kötet és annak mellékletei) itt érhetők el:
http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip
 
A doktori képzésre vonatkozó információk itt érhetők el:
 
Állattenyésztési Tudományok doktori iskola:  http://www.akk.ke.hu/oktatas/doktori-iskola
 
Gazdálkodás-és Szervezéstudományok doktori iskola: http://www.gtk.ke.hu/oktatas/doktori-iskola
 

5.    A tanév és a képzési időszakok időbeosztása

A tanévre vonatkozó időszakok, a szenátus által elfogadott adott tanév rendje  megtalálható a Neptun kezdő oldal, Letölthető dokumentumok között, míg a tárgyfelvételre és vizsgajelentkezésekre, továbbá az aktuális regisztrációra és szakirány választásra vonatkozó, karokra lebontott határidők a Neptun kezdő oldalán a Hírek felületen publikáljuk. A beadható kérvényekről tájékoztató (KE-SZMSZ III. kötet 7. melléklet) található.
 

6.    A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok

Az KAPOSVÁRI EGYETEM Hallgatói Ügyek Igazgatóságának weboldalán megtalálhatók a tanulmányi adminisztrációt végző szervezeti egységek elérhetőségei és ügyfélfogadási idejük, valamint az egyes karokhoz, szakokhoz rendelt ügyintézők névsora, elérhetősége itt érhetők el:
http://kaposvar.szie.hu/egyetem/kancellar/hallgatoi-ugyek-igazgatosaga
 

7.    A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei

Mi a záróvizsga?
A Nftv. alapján a hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- osztatlan és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.
 
A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
 
A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga részeit (szakdolgozat megvédése, szóbeli és írásbeli felelet, gyakorlati rész) a szak akkreditációs anyaga határozza meg. Záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése.
 
A hallgató szakonként külön záróvizsgát tesz, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.
 
Záróvizsgát záróvizsga-időszakban lehet tenni. A záróvizsga-időszak megegyezik a vizsgaidőszakkal.
 
Záróvizsgára jelentkezni elektronikusan a TR-ben lehet legkésőbb a Tanév Rendjében az adott félévre vonatkozó szakdolgozat leadási határidőig. A benyújtási határidő legfeljebb egy héttel hosszabbítható meg a Térítési és Juttatási Szabályzatban megjelölt összegű szolgáltatási díj befizetése mellett.
 
Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya megszűnését két éven belül követően bármelyik záróvizsga időszakban leteheti, a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján.
 
A tanulmányait befejezett, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezőnek a záróvizsgáért a Térítési és Juttatási szabályzatban meghatározottak szerint díjat kell fizetnie.
 
A végbizonyítvány kiadásától számított második év eltelte után a záróvizsga letételének feltételeként az Egyetem feltételeket szabhat.
 
A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.
 
Záróvizsgára az jelentkezhet, aki a szakon a végbizonyítványt megszerezte vagy várhatóan legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi.
 
A záróvizsgán az vehet részt, aki
a)    végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
b)    Költségtérítési, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta, 
c)    Szakdolgozatát határidőre benyújtotta és azt legalább egy elégséges érdemjeggyel minősítették az opponensek.
 
A záróvizsga eredmény, a záróvizsgán elért részérdemjegyek és a szakdolgozat végleges jegyének számtani közepe, melyet két tizedes jegy pontossággal kell kiszámolni.
 
A karok záróvizsgáinak előkészítését a Tanulmányi Csoport koordinálja.
 
A záróvizsga részeit, követelményeit, a záróvizsga és az oklevél eredményének kiszámítási módját, a záróvizsga menetének rövid leírását tartalmazó záróvizsga rendjét és a záróvizsgakérdéseket a kar dékánja hagyja jóvá - legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően - adja át a Tanulmányi Csoportnak.
 
A szakra vonatkozó záróvizsga rendet és a számon kérhető témaköröket legkésőbb a záróvizsgát 2 hónappal megelőzően a hallgató számára a TR-ben kell közzétenni a Tanulmányi Csoportnak.
 

8. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára

A tájékoztató az KAPOSVÁRI EGYETEM-en tanuló speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy krónikus betegséggel élő) hallgatók számára elérhető itt: http://kaposvar.szie.hu/hallgatok/eselyegyenloseg/tajekoztato
 

9. Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitásra vonatkozó információt a következő oldalon teszi közzé az Egyetem: http://erasmus.ke.hu/  az Erasmus szabályzat a KE SZMSZ III. kötet 6. mellékletben található.
 

10. A hallgatói jogorvoslat rendje

A hallgatói jogorvoslatra vonatkozó információ és ügyrend megtalálható az SZMSZ III. kötetének V. fejezetében, ami elérhető itt: http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip
 

11. A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés

Az KAPOSVÁRI EGYETEM Beiskolázási, karrier- és diáktanácsadási csoportja áll azon hallgatók rendelkezésére, akik úgy érzik, tanácsadásra van szükségük tanulmányaik sikeres folytatáshoz. Bővebb információ elérhető itt:  http://kaposvar.szie.hu/hallgatok/karrier-es-diaktanacsadas.
 

12. A beiratkozási és bejelentkezési eljárás

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás megvalósulásához két adminisztrációs kötelezettségnek kell eleget tenni. Az egyik a személyes beiratkozás, aminek részleteiről az Egyetem értesíti a gólyákat, a másik pedig a Neptun tanulmányi rendszerben történő regisztráció. A beiratkozás feltétele állami ösztöndíjas finanszírozási formában az állami ösztöndíj feltételeinek vállalása a beiratkozás részeként szolgáló nyilatkozat megtételével, önköltséges képzés esetén pedig a képzési szerződés (Neptun kezdő oldalán a letölthető dokumentumokban lesz, illetve a tájékoztató levél melléklete) megkötése. Az általános- és pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók a beiratkozással kapcsolatos összesített határidőket és feltételeket az értesítő levélben találják meg.
 
A regisztrációs időszak az az időszak, amely alatt a felvételt vagy átvételt nyert hallgató leadja nyilatkozatát arra nézve, aktív vagy passzív státusszal kíván-e az egyetem hallgatója lenni, továbbá az az időszak, amely alatt a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató bejelentkezik a TR-be és kiválasztja, hogy tanulmányait aktív vagy passzív állapotú hallgatóként kívánja e folytatni az adott félévben.
 
A hallgató szakonként regisztrálja magát. A félévkezdéssel kapcsolatos információkról a hallgató a regisztrációs időszak előtt tájékoztatást kap a TR nyitó felületén. A regisztrációs időszak 3 hét, amelynek időszaka a Szenátus által jóváhagyott tanév rendjében kerül rögzítésre (Neptun kezdő oldal, Letölthető dokumentumok). A hallgatónak a regisztrációs időszak lejártát követően az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig van lehetősége változtatni az aktív/passzív állapotán. E határidőt követően az a hallgató, aki regisztrációkor aktív állapotúra állította státuszát, akkor is aktív marad, ha nem vesz fel kurzust, illetve ha nem vesz részt a foglalkozáson, valamint nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem. A határidő elmulasztását követően utólagos passziválásra nincs lehetőség, kivéve vizsgaidőszak végéig a TR-en keresztül – SZMSZ III. kötet 7. mellékletét képező Kérvényezési ügymenet 19. §-a alapján – beadott (rendkívüli passziválás) kérelemre, írásban hivatalosan igazolt szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok, ami miatt önhibáján kívül tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni. Ha a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató egyáltalán nem jelentkezik be adott félévre a TR-ben, akkor állapotát a fenti határidő után a Tanulmányi Csoport passzívra állítja.
 
Hallgatói jogviszony szüneteléssel (passziválással) több alkalommal is élhet a hallgató a képzési ideje alatt, azonban az egybefüggő szünetelés (passziválás) ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, kivéve szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok, ami miatt önhibáján kívül tanulmányi kötelezettségének nem tud eleget tenni. A két félévet rendkívüli ok miatt meghaladó szünetelést hivatalosan kiállított, írásbeli dokumentummal kell igazolni.
 
A félév a regisztrációs időszakkal kezdődik, amely legfeljebb a szorgalmi időszak második hetének végéig tart. A hallgató ekkor tehet eleget félévi bejelentkezési kötelezettségének, intézheti a tantárgyfelvétellel kapcsolatos egyeztetéseket.
 
A félév regisztrációs időszakában a hallgató ellenőrzi személyes adatainak helyességét, bejelenti döntését a tanulmányok folytatásával kapcsolatban, illetve eleget tesz tantárgyfelvételi kötelezettségének, összeállítja és az elektronikus tanulmányi rendszerben felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusokat.
 
A kurzusok/vizsgakurzusok felvételére és leadására az elektronikus tanulmányi rendszerben a hallgatónak a regisztrációs időszak kezdetétől számított három hétig van lehetősége. A regisztrációs időszak kezdetétől a hallgatónak az utólagos kurzusfelvételre és kurzusleadásra van lehetősége az elektronikus tanulmányi rendszerben. A regisztrációs időszak kezdetétől számított harmadik hét lejártát követően a hallgatónak kurzus felvételére és leadására az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig van lehetősége a TR-ben benyújtott kérelem útján, a Térítési és juttatási szabályzatban meghatározott késedelmi díj befizetése mellett. Október 14., illetve március 14. napját követően a hallgatónak nincs lehetősége kurzusfelvételre és kurzusleadásra.
 
A rektor, illetve a Kar dékánja - saját hatáskörében, a tanév rendjében meghirdetett tanítási szüneteken kívül - tanévenként legfeljebb 12 nap tanítási szünetet engedélyezhet.
 

13.    A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk

A külföldi hallgatók számára az KAPOSVÁRI EGYETEM biztosítja weboldalának angol nyelvű változatát.
Elérhető itt: http://english.ke.hu/
A Beiskolázási, Karrier és Diáktanácsadási csoport elérhetőségei, ügyintézők névsora:
http://english.ke.hu/programmes-in-english/contact-us
 

14.    A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei

Önköltséges az a hallgató, aki
 • meghatározott önköltség fizetése mellett végzi tanulmányait, továbbá
 • az Nftv. 39. § (1) bekezdésében nem említett személyek tanulmányaikat kizárólag önköltséges formában folytathatják, valamint
 • kimerítette a rendelkezésére álló, 6. §-ban meghatározott támogatási időt, valamint
 • a 6. § (2) bekezdés alapján önköltséges képzési formára átsorolásra került.
 
Az önköltséges hallgatóval beiratkozáskor képzési szerződést köt az Egyetem képviseletében eljáró illetékes dékán és a kancellár, a Gazdasági Hivatal ellenjegyzése mellett. A képzési szerződés a Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban TR), a következő linken érhető el: https://neptun.ke.hu/hallgato. A képzési szerződés tartalmazza a képzés megnevezését, önköltséges képzésre érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony alatt nem módosítható, kivéve a KSH által közzétett infláció mértékének megfelelő, évente legfeljebb egyszer történő emelését.
 
Az önköltséges finanszírozási formára történő átsorolás esetén az önköltséges képzés megkezdésének tanévére meghirdetett önköltségi díj kerül megállapításra a képzési szerződésben, és ennek alapján készíti el a kivetést a Neptun Csoport.
 
A további szolgáltatási és térítési díjakról információ az SZMSZ III. kötet 1. melléklet Térítési és Juttatási Szabályzatban található: http://kaposvar.szie.hu/tartalom/kozerdeku/III.zip.
 

15.    A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek

A kollégiumi lehetőségekről az alábbi oldal nyújt tájékoztatást: http://kaposvar.szie.hu/egyetem/kancellar/szolgaltatasi-es-informatikai-igazgatosag/kollegiumok.
 

16.    A könyvtári és számítógépes szolgáltatások

A 2005-ben alapított Egyetemi Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 40 olvasói számítógéppel várja látogatóit.
A könyvtárba belépő olvasó a kölcsönözhető állományrészek terébe jut, ahol a kölcsönzőpult (beiratkozás, gyorstájékoztatás és kölcsönzési tranzakciók céljára), továbbá az elektronikus katalógus lekérdezésére szolgáló számítógépek fogadják a látogatót. A bejárati szint fölötti galérián az igazgatóság és a munkaszobák kaptak helyet. Az alsó szinten az olvasóterem és a folyóirat-olvasó található, ahol szaktájékoztatás és könyvtárközi kölcsönzés is igénybe vehető. Ugyancsak itt található a tömörraktár, valamint az elektronikus olvasóterem is, melynek számítógépein számos hazai és nemzetközi bibliográfiai- és full-text adatbázis érhető el. A könyvtár teljes területén vezeték nélküli internet-hozzáférés is biztosított.
 
Az Egyetemi Könyvtár az egyetem hármas – oktatási, kutatási, és tanulmányi – munkáját, továbbá a hallgatók önművelését, hasznos szabadidő-felhasználását kívánja korszerű szolgáltatásaival segíteni. Ennek érdekében évente mintegy 3 ezer új dokumentumot vásárol, a beszerzett időszaki kiadványok száma pedig megközelíti a négyszázat. A doktori képzés és az egyetemen folyó kutatások tudományos információkkal való ellátásában pedig nélkülözhetetlen szerep jut az országos konzorciumban gondozott EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) útján elérhető, valamint a szakterületi konzorciumi kereteiben előfizetett hazai- és nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférésnek.
 
A saját állományán és az elektronikusan elérhető információforrások által nyújtott lehetőségeken túli forrásigényeket könyvtárközi kölcsönzés (elektronikus dokumentumszolgáltatás) révén is igyekszik kielégíteni. A könyvtár minden tanév első hónapjaiban – kisebb csoportokat szervezve – használóképzést biztosít az új hallgatók, a kezdő kutatók, továbbá minden érdeklődő számára.
 
A könyvtár oktatás- és kutatástámogató szerepének betöltése mellett művelődési és kikapcsolódási lehetőséget is kínál olvasói számára. Rendszeresen szervez kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket, kiállításokat, kényelmes és barátságos belső terei ideálisak a tanuláshoz és a pihenőidő eltöltéséhez egyaránt.
 
Az Egyetemi Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról a http://lib.ke.hu/ oldalon lehet tájékozódni.
 
Az egyetemi tanulmányokat támogatandó a KAPOSVÁRI EGYETEM ingyenes WIFI internet elérést biztosít hallgatói számára az egyetem területén. A WIFI hálózat használatával kapcsolatban az alábbi oldal nyújt tájékoztatást: http://kaposvar.szie.hu/egyetemi-wifi.
 

17.    A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei

Az KAPOSVÁRI EGYETEM különböző sportolási lehetőséget biztosít hallgatói számára.
 
A Kaposvári Egyetemen négyezren (nappali tagozatos hallgató, oktató és dolgozó) töltik mindennapjaikat. A szellemi teljesítmények szinten tartásához, a naponta jelentkező erőfeszítések elviseléséhez feltétlenül szükség van a folyamatos testmozgásra, a fizikai állapot megőrzésére, a kondíció karbantartására, a mozgásos tevékenységen keresztül az emberi szervezet folyamatos rekreálódására.
 
A Sport Iroda és Létesítmény Központ oktatói, szakemberei azon munkálkodnak, hogy a testnevelés és a sport hozzájáruljon a helyes életvitel kialakításához, a sport szerves része legyen a mindennapi életünknek.
Szeretnénk az egyetem minden polgára számára olyan sportolási lehetőséget, szakmai segítséget adni, hogy mindenki kialakíthassa önmaga számára a legszimpatikusabb sportolási szokásrendszert.
 
Egyetemünkön a Sport Iroda és Létesítmény Központ illetve a Kaposvári Egyetemi Sportegyesület szervezésében a hallgatók és dolgozók számos ingyenes tanórán kívüli lehetőségen vehetnek részt (jégkorcsolya, aerobik, kosárlabda, kézilabda, női-férfi futsal, női-férfi röplabda, ütős sportok, kajak-kenu, hallgatói tömegsport stb.). Aki pedig szeretné megmérettetni magát, jelentkezhet az egyetemi MEFOB (Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokság) csapatba több sportágban.
 
Részvétel városi, megyei és országos sportrendezvényeken is, mint K&H futóverseny, rókaűzők, szarvasűzők váltófutóverseny.
 
Téli tábor, mely kreditért is felvehető.
 
Nyári tábor, szintén kreditért teljesíthető, Baján vízitábor.
 
Akik versenyszerűen sportolnak, megmérettethetik magukat a Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon (MEFOB) csapat és egyéni sportágakban, melyen a részvételt részben támogatja az egyetem.
 
Bővebb információt az alábbi oldalak biztosítanak: Sport Iroda és Létesítmény Központ.
 

18.    Kurzuskínálat és mintatantervek

 
 
 
 

Utoljára frissítve: 2019. augusztus 07.
© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat