fbpx
2015. április 10.

Gazdaságtudományi Kar

Ellátásilánc-menedzsment MSc (Új képzés!)

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzés célja ellátásilánc menedzserek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére.

Kompetenciák 

Logisztikai folyamatok, illetve az ellátásilánc működésére ható meghatározó üzleti és technikai folyamatok ismerete, az ellátásilánc-menedzsment modern üzleti megoldásainak, eszköztárának használata, a vállalati versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések és célkitűzések megfogalmazása.

Tantárgyak

Logisztikai rendszerek, ellátásilánc menedzsment, termelés- és szolgáltatásmenedzsment, szállítmányozás és külkereskedelmi ismeretek, készletgazdálkodási modellek, Logisztikai folyamatok

Karrierlehetőségek

Végzett hallgatók képesek az ellátási láncokhoz kapcsolódó, vállalatokon belüli és azokon átívelő logisztikai  feladatok önálló megoldására, a logisztikaidöntések előkészítésére, irányítására, szervezésére. A diploma széles körben elfogadott közgazdasági képzés, amelyet a magas szintű nyelvi elvárások teljesítése esetén a munkaadók elismernek.

Tipikus betölthető munkakörök: Logisztikai vezető, ellátásilánc koordinátor, beszerzési vezető, szállítmányozási vezető, ellátási lánc elemző, keresletelemző.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 320.000 Ft / félév.

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Marketing MSc (Új képzés!)

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzés célja olyan marketing szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban marketing tevékenységet látnak el. Megszerzett ismereteik révén alkalmasak a marketingstratégia kialakítására, annak megvalósítására. Nyelvtudásuk és a kommuniációs ismereteik révén nemzetközi csapatban is kiemelkedően teljesítenek.

Kompetenciák 

Problémafelvetés, megalapozott koncepciók kidolgozása, problémamegoldás, projekt-szemláletű oktatás és feladatmegoldás, csapatmunka. Együttmködés termelő, kereskedelmi vállalatokkal és non-profit szervezetekkel. Angol nyelvű szakmai elődások, gyakorlatorientált képzési fókusz. Modern, szakmai igények alapján összeállított szakírányok választhatók marketing és kereskedelmi fókusszal.

Tantárgyak

Marketing menedzsment, Fogyasztói és vásárlói magatartás, integrált marketing-kommunikáció, Marketing PR, Pénzügyi kimutatások elemzése, Reklám- és versenyjog, vállalati- és intézményi stratégiák, Vezetés- és szervezetelmélet.

Karrierlehetőségek

Végzett hallgatók képesek az üzleti és a non-business szervezetek, intézmnyek marketing feladatainak önálló megoldására, a szakterületeknek megfelelő döntések előkészítésére, az egyes területek munkájának irányítására, szervezésére. A diploma széles körben elfogadott közgazdasági képzés, amelyet a magas szintű nyelvi elvárások teljesítése esetén a munkaadók elismernek, Önálló vállalkozóvá válást további start-up tanácsadással segítjük.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni.

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Pénzügy MSc

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

 A képzés elvégzése után a hallgatók olyan magas szintű pénzügyi, közgazdaságtudományi műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberekké válnak, akik képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten egyaránt.

Kompetenciák 

Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterszakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására,  valamint a PhD képzési programokhoz való csatlakozásra.

Tantárgyak

haladó módszertani ismeretek; közösségi gazdaságtan; haladó vállalati pénzügyek; haladó pénzügytan; befektetések; banküzemtan; adóelmélet és adópolitika; pénzügypolitika; pénzügyi intézményrendszer Magyarországon

Karrierlehetőségek

Az okleveles közgazdász pénzügy mesterszakon vezető pozíciót tölthet be banki, vállalati, befektetési vagy biztosítási szelktorban.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 350000 Ft/félév

Képzési forma

A képzést nappali tagozaton indítjuk.

Nappali tagozaton a duális képzési forma is elérhető.
 

[bt_spoiler]

[bt_spoiler title="Regionális és környezeti gazdaságtan MSc"]

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzés célja gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások figyelembevételével a környezeti problémák társadalmi dimenzióinak feltárására, társadalmi, kulturális és ökológiai folyamatok gazdasági szempontú elemzésére. A gazdaság és társadalom tér dimenzióinak figyelembevételével globális és regionális fejlődés- és környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, a gazdasági földrajz (economic geography), a regionális és a környezeti társadalomtudományok művelésére. Alkalmasak önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és irányításra, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos elemzések és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kompetenciák 

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak alkalmas a piacképes szaktudás megszerzésére és a hallgatók továbblépési lehetőségeinek megteremtésére. A mesterszak igényes elméleti alapjai és erőteljes gyakorlatorientáltsága biztosítja azt, hogy a végzett hallgatók a munkaerő-piacon való helytállás mellett a kutatási, fejlesztési programok kidolgozásában, végrehajtásában is kellő önállósággal részt tudjanak venni. Felkészít a doktori képzésbe történő belépésre.

Tantárgyak

Főbb tárgyak: környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment és környezetpolitika, város- és ipari ökológia, regionális pénzügyek, pénzügypolitika, haladó vállalati pénzügyek, közösségi gazdaságtan, ökonometria, komplex térségfejlesztés, térségi gazdaságfejlesztés, regionális és környezeti elemzési módszer

Karrierlehetőségek

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak végzettjei iránt tartós munkaerő-piaci igényeket jelez az EU-források igénybevételével és felhasználásával, a projektek menedzselésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos kormányzati, önkormányzati, térségi és vállalkozói feladatok sokasodása. A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás előtérbe kerülése révén a környezetvédelem, és a környezetgazdálkodás intézményei részéről is hasonló szükségletek jelennek meg.

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 350000 FT/félév

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Nappali tagozaton a duális képzési forma is elérhető.

Vezetés és szervezés MSc (Új képzés!)

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan közgazdászok képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert formáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kompetenciák 

problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatai, nemzetközi/multikulturális környezetben  hatékony munkavégzés, szervezetfejlesztési tudás

Tantárgyak

személyes vezetés, stratégiai emberi erőforrás menedzsment, vezetői készségfejlesztés, döntéselmélet és módszertan, pénzügy, szervezeti hírnévépítés, haladó vezetői számvitel

Karrierlehetőségek

vezetői munkakörök, szervezetfejlesztési tanácsadó, HR vezető, HR business partner, vezetési tanácsadó, vezető projektmenedzser

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni.

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Vidékfejlesztési agrármérnök MSc

Képzés hossza

4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja

A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Magyar és angol nyelven is hirdetett képzés.

Kompetenciák

Ismerik a vidékejlesztéshez kapcsolódó szakpolitikákat, eligazodnak a különböző kapcsolódó fejlesztési projektekben. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, projektmunkán csapatttagként és vezetőként dolgozni, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Tantárgyak

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, Regionális innováció gazdaságtana és menedzsmentje, Vidék- és agrárgazdaságtan, Hazai és uniós agrárpolitika, Környezetgazdaságtan és környezetpolitika, Regionális innováció gazdaságtana, EU regionális politikája és vidékfejlesztés, Élelmiszer lánc menedzsment.

Karrierlehetőségek

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

  • mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
  • a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására,
  • a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
  • szaktanácsadási feladatok ellátására,
  • pályázati tevékenység menedzselésére,
  • termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
  • vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére

Finanszírozás

A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 350000 Ft/ félév

Képzési forma

A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk. Nappali tagozaton a duális képzési forma is elérhető.

Kapcsolat

Felvételi információk

Molik Mária
06 82/505-800 / 2655 mellék
molik [PONT] maria [KUKAC] szie [PONT] hu

Gelencsér Tímea
06 82/505-800 / 1733 mellék
gelencser [PONT] timea [KUKAC] szie [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828
aprily [PONT] szilvia [KUKAC] szie [PONT] hu

GTKK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500 mellék
horvathne [PONT] kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810
bencene [PONT] fekete [PONT] aniko [PONT] andrea [KUKAC] szie [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001 mellék
hetesi [PONT] anita [KUKAC] szie [PONT] hu

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat