fbpx
2015. április 07.

Agrár- és Környezettudományi Kar

Állattenyésztő mérnöki MSc

mesterképzés (MSc) • nappali és levelező tagozat • 4 félév
 
Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege:
500 000 Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege:
325 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Felvételi követelmények:
Felvételi információk: felvételi elbeszélgetés
 
Képzés célja:
Az állattenyésztő mérnöki (MSc) mesterszakon a képzés célja, olyan már felsőfokú diplomával (BSc) rendelkező szakemberek képzése, akik a gazdasági-, a sport és hobbi célú állattenyésztés sajátosságainak megfelelő további természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, termék-feldolgozási valamint speciális állattudományi ismeretek elsajátítása révén képesek az állati termék termelés, feldolgozás, értékesítés vagy szolgáltatás komplex szakmai és vezetési feladatainak megoldására, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló tervező, szintetizáló és innovációs fejlesztési tevékenység végzésére.
Az okleveles állattenyésztő mérnökök, elméleti és gyakorlati felkészültségük alapján részt vehetnek az agrártudományok, kiemelten az állattudományok területén tudományos kutatómunkában, az állattenyésztési ágazatok komplex technológiai rendszereinek kidolgozásában és azok adaptálásában, különböző állatfajok tenyésztő-nemesítő munkájának tervezésében és irányításában, szakirányú továbbképzésekben, és alkalmasak arra, hogy a mesterszakra épülő, szervezett doktori (PhD) képzésben folytassák tanulmányaikat.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
Maximálisan szerezhető pontok száma: 100, ami a következőképpen tevődik össze. Alapdiploma minősítése x 10-el (max. 50 pont), legfeljebb 35 pont szerezhető a szóbeli elbeszélgetésen, 5 pont adható az előnyben részesítés jogcímén, és 10 többletpont adható a TDK/OTDK helyezésért (1-3), felsőfokú nyelvvizsgáért (3), továbbá az alapdiploma nyelvi követelményeit meghaladó, további legalább középfokú nyelvvizsgáért (2), és a nyomtatásban megjelent szakmai publikációért (1).
 
Képzési jellemzők:
A Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán kifejezett állattenyésztési szakirányú képzés több mint 30 éve folyik, intézményünk ugyanis erre specializálódott. Magyarországon 1974-ben itt adták ki az első – a mostani BSc alapképzéshez nagyon hasonló – állattenyésztő mérnöki oklevelet, amelyre alapozva 1991-ben indult el a kétlépcsős elágazó rendszerű képzés. Az Állattudományi Karnak tehát több évtizedes sikeres, egyben rendkívül hasznos tapasztalatai vannak az új típusú, lineáris, más szóval kétciklusú (BSc/MSc) képzéshez leginkább közelálló 3 éves főiskolai szintű mérnökképzésben, továbbá jelentős múltja van az 5 éves egyetemi szintű agrármérnök képzésben. Az oktatásnak ez a két szintje azóta is megszakítás nélkül, egymással párhuzamosan fut, miközben a képzési piramis csúcsán akkreditált állattenyésztési tudományok doktori (PhD) iskolával rendelkezik.
 
Főbb tárgyak:
ökológikus állattenyésztés, őshonos háziállatok tenyésztése, sertésnemesítés és termékelőállítás, kiskérődzők tenyésztése, szarvasmarha-nemesítés és termékelőállítás, sport-, verseny- és haszonló tenyésztés, baromfinemesítés és termékelőállítás, tógazdasági haltermelés, nyúltenyésztés elméleti alapjai, élelmiszertudományi ismeretek.
 
Szakirány és specializáció:
  • gazdasági állatok tenyésztése és szaporítása
    A differenciált szakmai ismeretek között fakultatív tantárgyként: képalkotó eljárások az állattenyésztésben, baromfikeltetés, vadtenyésztés és vadgazdálkodás, társ- és hobbiállatok takarmányozása, tej- és húsipari technológiák c. tantárgy is felvehető.
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Okleveles állattenyésztő mérnök
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
Állami és magántulajdonú mezőgazdasági üzemek, tenyésztő cégek és vállalatok, farm típusú gazdaságok állattenyésztési munkaterületein termelésirányítói, közép és felső vezetői munkakörben. A feldolgozó- és élelmiszeripar területe, ahol elsősorban az állatitermék-előállítás iránítási, szervezési és értékesítési feladatai várják a friss, jól képzett munkaerőt. Fiatal mérnökeink iránt jelentős külföldi tulajdonos, illetve vállalkozói körből, továbbá a mezőgazdasági szakigazgatás, a takarmányipar, az agráriumnak hitelező bankszféra és a biztosító társaságok részéről is.
Egyetemek, kutató intézetek, kutató-fejlesztő vállalatok és vállalkozások, a hazai és nemzetközi mezőgazdasági szakigazgatási hálózat, tenyésztő cégek és szervezetek, állami és magántulajdonú mezőgazdasági vállalatok, üzemek felső vezetői munkakörei. A gazdasági állattenyésztést és a társállattartást kiszolgáló takarmányipar teljes területe, ahol elsősorban irányítási, vezetési feladatok várják a jól képzett munkaerőt. Mérnökeink iránt jelentős kereslet tapasztalható az EU csatlakozásból nyertesként kikerülő hazai és külföldi tulajdonosi, illetve vállalkozási körből.
 
További információk / Megjegyzés:
A legtehetségesebb és a tudományos diákköri munkában is sikeres hallgatók tanulmányaikat felvételi eljárás után egyenes ágon folytathatják az Állattenyésztési Tudományok Doktori (PhD) Iskolában.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc

mesterképzés (MSc) • magyar és angol nyelven • nappali és levelező tagozat • 4 félév
 
Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend magyar és angol nyelvű képzés esetén a költségtérítés összege:
500 000 Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege:
325 000 Ft/félév

 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Felvételi követelmények:
Felvételi elbeszélgetés
 
Képzés célja:
A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (MSc) mesterszakon a képzés célja, olyan már felsőfokú diplomával (BSc) rendelkező szakemberek képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabály-rendszerében foglaltakkal azonos termékpálya szemléletű, komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására. A mesterszakon végzett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök megfelelő ökológiai alapokkal, valamint mezőgadaság- és gazdaságtudományi ismeretekkel fognak rendelkezni ahhoz, hogy a munkájuk során a fenntarthatóság elvét képviseljék. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
Maximálisan szerezhető pontok száma: 100,mely tartalmazza a többletpontokat is, ami a következőképpen tevődik össze. Alapdiploma minősítése x 10-el (max. 50 pont), legfeljebb 40 pont szerezhető a szóbeli elbeszélgetésen. 1 pont adható az előnyben részesítés jogcímén, és 10 többletpont adható .
 
Képzési jellemzők:
A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (MSc) mesterszak a korábbi egyetemi szintű okleveles agrármérnöki képzési szintnek felel meg. Kompetenciáit tekintve az agrármérnöki szak takarmányozási szakirányai, valamint a takarmányozási, takarmánygazdálkodási és takarmányipari szakirányú továbbképzési szakok jelentik a legközelebbi megfelelést. Az induló új szak - a BSc képzés során megszerzett ismeretekre építve, - a hivatkozott szakoknál azonban részletesebb elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, egyúttal magasabb szinten és sokkal inkább specializált jelleggel. A szak tantervének kialakítása során arra törekedtünk, hogy a képzésen belül a korábbiaknál még nagyobb hangsúlyt kapjon a diplomadolgozat készítés és a szabadon választott tantárgyak ismeretanyaga, továbbá az önállóan végzett kutatás.
 
Főbb tárgyak:
társ- és hobbiállatok-takarmányozása, haltakarmányozás, természeti környezet védelme, lovak takarmányozása, nyulak takarmányozása, a takarmányozás és a termékminőség összefüggései, takarmányozásimmunológia, üzleti kommunikáció, teljesítménymodellezés, precíziós takarmányozás, vadtakarmányozás, prémes állatok takarmányozása, karriermenedzsment, valamint szaktanácsadási ismeretek.
 
Szakirányok és specializációk:
A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszakon (MSc) - a szak specializált jellege miatt - külön szakirányok nincsenek.
A választott speciális területek megfelelő szakmai törzsanyag egyes részeinek bővebb elsajátítása érdekében meghirdetett tantárgyak: társ- és hobbiállat takarmányozás, haltakarmányozás, természeti környezet védelme (takarmányozás és környezetvédelem), lovak takarmányozása, nyulak takarmányozása, a takarmányozás és a termékminőség összefüggései, takarmányozás immunológia, üzleti kommunikáció, teljesítménymodellezés, precíziós takarmányozás, vadtakarmányozás, prémes állatok takarmányozása, karriermenedzsment, valamint a szaktanácsadási ismeretek is.
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
Egyetemek, kutató intézetek, kutató-fejlesztő vállalatok és vállalkozások, a hazai és nemzetközi mezőgazdasági szakigazgatási hálózat, tenyésztő cégek és szervezetek, állami és magántulajdonú mezőgazdasági vállalatok, üzemek felső vezetői munkakörei. A gazdasági állattenyésztést és a társállattartást kiszolgáló takarmányipar teljes területe, ahol elsősorban irányítási, vezetési feladatok várják a jól képzett munkaerőt. Mérnökeink iránt jelentős kereslet tapasztalható az EU csatlakozásból nyertesként kikerülő hazai és külföldi tulajdonosi, illetve vállalkozási körből.
 
További információk / Megjegyzés:
A legtehetségesebb és a tudományos diákköri munkában is sikeres hallgatók tanulmányaikat felvételi eljárás után egyenes ágon folytathatják az Állattenyésztési Tudományok Doktori (PhD) Iskolában, elsősorban a „Monogasztrikus és kérődző állatok takarmányozása” résztudomány-terület keretében.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

Kapcsolat

Felvételi információk

Molik Mária
06 82/505-800 / 2655 mellék
molik [PONT] maria [KUKAC] szie [PONT] hu

Gelencsér Tímea
06 82/505-800 / 1733 mellék
gelencser [PONT] timea [KUKAC] szie [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828
aprily [PONT] szilvia [KUKAC] szie [PONT] hu

GTKK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500 mellék
horvathne [PONT] kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810
bencene [PONT] fekete [PONT] aniko [PONT] andrea [KUKAC] szie [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001 mellék
hetesi [PONT] anita [KUKAC] szie [PONT] hu

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat